Civil Engineering CMU

ผลงานตีพิมพ์ย้อนหลัง คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Export 8 results:
Sort by: [ Author  (Asc)] Title Type Year
Filters: Author is ปรีดา พิชยาพันธ์  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
พิชยาพันธ์, ปรีดา, & สถิรเศรษฐทวี ดุษฎี (2010).  “เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจอุดรธานี”. วารสารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ฉบับที่ 3/2553. 46-51 .