Civil Engineering CMU

ผลงานตีพิมพ์ย้อนหลัง คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Export 8 results:
Sort by: Author Title [ Type  (Asc)] Year
Filters: Author is ปรีดา พิชยาพันธ์  [Clear All Filters]
Journal Article
พิชยาพันธ์, ปรีดา, & สถิรเศรษฐทวี ดุษฎี (2010).  “เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจอุดรธานี”. วารสารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ฉบับที่ 3/2553. 46-51 .