Civil Engineering CMU

ผลงานตีพิมพ์ย้อนหลัง คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Export 8 results:
Sort by: Author Title Type [ Year  (Desc)]
Filters: Author is ปรีดา พิชยาพันธ์  [Clear All Filters]
2012
2010
พิชยาพันธ์, ปรีดา, & สถิรเศรษฐทวี ดุษฎี (2010).  “เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจอุดรธานี”. วารสารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ฉบับที่ 3/2553. 46-51 .
2009
2008
2007