Civil Engineering CMU

ผลงานตีพิมพ์ย้อนหลัง คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Export 205 results:
Sort by: Author [ Title  (Asc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
เนียมกลิ่น, ณัฐพร, & สัตโยภาส บุญส่ง (2004).   “คุณสมบัติทางวิศวกรรมการทางของยางผสมแอสฟัลต์ซีเมนต์และยางพารา”. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 2.
พิชยาพันธ์, ปรีดา, & สถิรเศรษฐทวี ดุษฎี (2010).  “เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจอุดรธานี”. วารสารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ฉบับที่ 3/2553. 46-51 .