Civil Engineering CMU

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถกดที่หัวตารางเพื่อให้โปรแกรมจัดเรียงตามลำดับที่ต้องการ หรือหากต้องการรายชื่องานวิจัยที่ต้องการ กดเลือก "ประเภท" และ "สาขา" ที่ต้องการได้ นอกจากนี้สามารถค้นหาตามคำสำคัญ

หากต้องการเอกสาร บทคัดย่อหรือวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม สามารถติดต่อได้ที่ภาควิชา หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี งานวิจัย ประเภทงานวิจัยsort icon
2555 การบริหารจัดการแบบหล่อคอนกรีตในงานอาคาร โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 ปัจจัยที่ทำให้เกิดความล้าช้าต่อการก่อสร้างในงานราชการ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การสร้างโปรแกรมประยุกต์เพื่อการตรวจสอบงานก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม สำหรับไอโฟน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การประเมินโครงการก่อสร้างทางหลวงโดยใช้ทฤษฎี CIPP MODEL พร้อมทั้งใช้ EIA ในการวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การทดสอบจุดต่อคาน-เสาคอนกรีตสำเร็จรูปรับแรงสลับทิศ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การวิเคราะห์การเสริมกำลังจุดต่อโครงสร้างคาน-เสาคอนกรีต รับแรงแผ่นดินไหว โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสัญญาณไฟจราจรแบบประสานสัมพันธ์ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การวิเคราะห์และออกแบบทางแยกสัญญาณไฟจราจรกรณีศึกษาทางแยก บริเวณเทศบาลตำบลสุเทพ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การศึกษาและสำรวจศักยภาพ แหล่งน้ำต้นทุนของคลองแม่ข่าตอนบน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติดินถล่ม ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การศึกษาการใช้พื้นที่จอดรถในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การศึกษาสัดส่วนของสิ่งปกคลุมดินที่มีผลต่อการเกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อนภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 พฤติกรรมของคันดินถมเสริมแรงด้วยโครงตาข่ายเส้นใยปอที่ ก่อสร้างบนดินอ่อน โดยใช้วิธีไฟไนท์อิลิเมนต์ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การวิเคราะห์เจดีย์วัดพระธาตุดอยสุเทพภายใต้คลื่นแผ่นดินไหว โดยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การศึกษาการใช้พื้นที่จอดรถบริเวณขอบถนนสายหลักในคูเมืองเชียงใหม่ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 ผลกระทบของสิ่งปกคลุมดินต่ออุณหภูมิในอากาศบริเวณเทศบาล เมืองเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การศึกษาเปรียบเทียบวัสดุปรับสภาพดินและสารเคลือบผิวเพื่อปรับปรุง คุณสมบัติ ทางด้านความทนทานต่อการชะล้างด้วยน้ำและการดูดซึมน้ำให้กับผนังบ้านดิน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การศึกษาการใช้พื้นที่จอดรถบริเวณขอบถนนสายหลักในคูเมืองเชียงใหม่ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อผลิตภาพในส่วนของแรงงานสัมพันธ์ในงานก่อสร้าง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 ปัญหาและสาเหตุที่มีผลต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้าง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การเปรียบเทียบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การศึกษาแนวทางในการเพิ่มผลิตภาพงานก่อสร้าง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 กำลังรับแรงตามแนวแกนสลับทิศของเสาเหล็กกลวงกรอกคอนกรีตยาวปานกลาง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 คุณสมบัติด้านกำลังของดินบดอัดในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 ค่า ซี.บี.อาร์. ของดินบดอัดในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 คุณสมบัติด้านการซึมผ่านของน้ำในดิน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การสำรวจหาศักยภาพของคลองผันน้ำฝายดอนปินลำน้ำแม่ออน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 ศึกษาสภาพการใช้น้ำและการกีดขวางทางน้ำในลุ่มน้ำห้วยแก้ว โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การวิเคราะห์เสถียรภาพของเขื่อนขนาดเล็กโดยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การวิเคราะห์เสถียรภาพของเขื่อนขนาดเล็กโดยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์