Civil Engineering CMU

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถกดที่หัวตารางเพื่อให้โปรแกรมจัดเรียงตามลำดับที่ต้องการ หรือหากต้องการรายชื่องานวิจัยที่ต้องการ กดเลือก "ประเภท" และ "สาขา" ที่ต้องการได้ นอกจากนี้สามารถค้นหาตามคำสำคัญ

หากต้องการเอกสาร บทคัดย่อหรือวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม สามารถติดต่อได้ที่ภาควิชา หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี งานวิจัย ประเภทงานวิจัยsort icon
2544 การสังเคราะห์ข้อมูลอัตราการไหลเป็นรายปีและรายเดือนของแม่น้ำในภาคเหนือของประเทศไทย วิทยานิพนธ์
2545 แบบจำลองพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการเดินทาง สำหรับการวางแผนการขนส่งในเขตเมืองเวียงจันทน์ วิทยานิพนธ์
2552 การอัดตัวระบายน้ำของชั้นดินที่เกิดความเครียดขนาดจำกัด ภายใต้น้ำหนักบรรทุกทีละขั้น วิทยานิพนธ์
2559 การวางแผนงานก่อสร้าง 4 มิติ โดยการใช้วิธีการวางแผนงานแบบทำซ้ำ วิทยานิพนธ์
2559 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างในมหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว วิทยานิพนธ์
2559 นวัตกรรมสำหรับลดระยะเวลาในกระบวนการก่อสร้างแบบลีน-BIM วิทยานิพนธ์
2558 อุปสรรคของรูปแบบการจัดทำและส่งมอบโครงการระบบออกแบบ-ก่อสร้างในการเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทย วิทยานิพนธ์
2561 แนวทางการถอดแบบปริมาณงานก่อสร้างบนฐานแบบจำลองสารสนเทศอาคารตามหมวดหมู่ของมาสเตอร์ฟอร์แมต วิทยานิพนธ์
2554 โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร โครงการวิจัย
2548 โครงการจัดทำแผนแม่บทด้านการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ โครงการวิจัย
2554 โครงการวิเคราะห์ สำรวจ และศึกษาแนวทางการบูรณะซ่อมแซมกู่เจ้านายฝ่ายเหนือ โครงการวิจัย
2555 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลอง (ประจำปี 2554) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โครงการวิจัย
2554 โครงการศึกษาการทำเหมืองและพัฒนาแหล่งหินน้ำมันแอ่งแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม โครงการวิจัย
2549 โครงการพัฒนาช่องทางการเชื่อมโยงการค้าชายแดนของกล่มจังหวัด : การวางและจัดทำผังพื้นที่เฉพาะชุมชนบ้านฮวก กิ่งอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โครงการวิจัย
2555 โครงการพัฒนาวิธีการคำนวณการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก จากกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองลดก๊าซเรือนกระจกและตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศ โครงการวิจัย
2554 การศึกษาและสาธิตการจัดการระบบรถร่วมสี่ล้อแดงของเมืองเชียงใหม่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โครงการวิจัย
2553 การออกแบบเบื้องต้น และการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของเมืองแม่ฮ่องสอน โครงการวิจัย
2555 วัสดุและระบบการก่อสร้างประสิทธิภาพสูงสำหรับอาคารต้านแรงแผ่นดินไหวที่อนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โครงการวิจัย
2556 การย้ายตำแหน่งจุดหมุนแบบพลาสติกจากจุดต่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปต้านทานแผ่นดินไหว โครงการวิจัย
2556 การประเมินความอ่อนแอต่อแผ่นดินไหวของอาคารสถานพยาบาลในเขตเทศบาลเชียงใหม่ โครงการวิจัย
2556 วัสดุและระบบการก่อสร้างประสิทธิภาพสูงสำหรับอาคารต้านแรงแผ่นดินไหวที่อนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปีที่ 3 โครงการวิจัย
2557 การประเมินกำลังต้านแผ่นดินไหวของอาคารที่พักอาศัยเตี้ยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สู่ข้อเสนอแนวทางการก่อสร้างอาคารเพื่อการต้านแรงแผ่นดินไหว โครงการวิจัย
2557 พฤติกรรมโครงสร้างคาน-เสา คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้เหล็กกำลังสูงและเหล็กระยะครากสูง โครงการวิจัย
2557 ตรวจสอบพฤติกรรมและติดตามตรวจจับการเคลื่อนตัวของพระปรางค์วัดอรุณวรารามราชวรมหาวิหาร โครงการวิจัย
2557 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำ การเตือนภัยน้ำท่วมและเฝ้าระวังสาธารณภัย แผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย (ส่วนแผ่นดินไหว) โครงการวิจัย
2553 การปรับปรุงคุณสมบัติดินจากการสลายตัวของหินดินดานแม่เมาะ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 การอัดตัวระบายน้ำของดินเกือบอิ่มตัว ภายใต้น้ำหนักบรรทุกเปลี่ยนแปลงตามเวลา โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การบริหารจัดการงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานก่อสร้างสำหรับผู้รับเหมา โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 การศึกษาการให้สิทธิพิเศษแก่รถประจำทางที่ทางแยกโดยใช้โปรแกรม AIMSUN กรณีศึกษาสี่แยกโชคชัย 4 ถนนลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบคานคอนกรีตอัดแรง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์