Civil Engineering CMU

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถกดที่หัวตารางเพื่อให้โปรแกรมจัดเรียงตามลำดับที่ต้องการ หรือหากต้องการรายชื่องานวิจัยที่ต้องการ กดเลือก "ประเภท" และ "สาขา" ที่ต้องการได้ นอกจากนี้สามารถค้นหาตามคำสำคัญ

หากต้องการเอกสาร บทคัดย่อหรือวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม สามารถติดต่อได้ที่ภาควิชา หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี งานวิจัย ประเภทงานวิจัยsort icon
2553 การวัดการตอบสนองทางพลวัตและการจำลองคลื่นแผ่นดินไหวสำหรับแบบจำลองโครงสร้างอาคารบนโต๊ะเขย่า โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การศึกษาพฤติกรรมในการเดินทางของประชากรในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยแบบจำลองการเลือกยานพาหนะ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การศึกษาปริมาณจราจรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การเปรียบเทียบผลิตภาพของงานระหว่างโครงการก่อสร้างของรัฐบาล กับโครงการก่อสร้างของเอกชน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การบริหารจัดการวัสดุหน้างาน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การวิเคราะห์การรับแรงตามแนวแกนของเสาหลักกลวงหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรางน้ำคู่ภายใต้แรงกระทำสลับทิศตามแนวแกน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การทดสอบการเสื่อมสภาพเนื่องจากกรดซัลฟิวริกของโครงสร้างก่ออิฐถือปูน ที่ใช้ในโบราณสถานด้วยวิธีเร่ง (ระยะยาว) โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบฐานราก คอนกรีตเสริมเหล็ก โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 แนวทางการพัฒนาศูนย์กลางโลจิสติกส์หลายรูปแบบของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่มที่ 1 โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การวิเคราะห์แรงแผ่นดินไหวในโครงสร้างอาคารเรียนสูงสี่ชั้น โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การศึกษาสถานะภาพและประสิทธิภาพของระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจร ระบบสกูท ของเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบัน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การปรับปรุงข้อมูลเชิงอรรถอธิบายภูมิสารสนเทศสำหรับวัดในเมืองเก่าเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 กำลังของแผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราบที่ทำจากต้นกล้วย โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 การออกแบบและตรวจสอบคุณสมบัติการรับแรงของฝาท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมตะเกียบไม้ไผ่เหลือใช้ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาการประสานงานระหว่าง ผู้รับเหมาหลักกับผู้รับเหมาย่อยในการก่อสร้างอาคาร โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การประยุกต์ใช้ยิปซัมสังเคราะห์ชนิด เอฟจีดี ยิปซัมในงานปูนฉาบสำหรับการก่อสร้าง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การศึกษาคุณสมบัติของมอร์ต้าร์ สำหรับงานซ่อมแซมแบบปะโดยใช้แมกนีเซียมฟอสเฟต โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 แบบจำลองโครงสร้างของอาคารสำหรับการวิเคราะห์การตอบสนองเชิงพลวัต โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การวิเคราะห์ดัชนีฤดูกาลของปริมาณน้ำในช่วงฤดูแล้งสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำน่านตอนบน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 ระบบภูมิสารสนเทศสำหรับการอนุรักษ์วัดเชิงประวัติศาสตร์ในตัวเมืองเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การศึกษาผลของหินปูนชั้นระดับนคุณภาพทั่วไป ในมอร์ต้าร์ปรับระดับต่อการไหล โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 กำลังอัดตามแนวแกนของผนังอิฐดินดิบ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบฐานรากเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การประมาณ ความชื้นที่เหมาะสม และ ค่าความหนาแน่นแห้ง สำหรับการบดอัดดิน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การเปรียบเทียบราคาโครงสร้างเสา คานและพื้น สำหรับอาคารสำนักงาน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 โครงการศึกษาประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาวัดป่าแดงมหาวิหารอย่างยั่งยืน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การประเมินโครงการก่อสร้างโดยใช้ทฤษฎี CIPP MODEL โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การวิเคราะห์ความถี่ธรรมชาติ และการหาประสิทธิภาพการทำงานของโต๊ะจำลองแผ่นดินไหว ที่ช่วงความถี่ต่างๆ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การบริหารจัดการโครงการก่อสร้างด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์