Civil Engineering CMU

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถกดที่หัวตารางเพื่อให้โปรแกรมจัดเรียงตามลำดับที่ต้องการ หรือหากต้องการรายชื่องานวิจัยที่ต้องการ กดเลือก "ประเภท" และ "สาขา" ที่ต้องการได้ นอกจากนี้สามารถค้นหาตามคำสำคัญ

หากต้องการเอกสาร บทคัดย่อหรือวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม สามารถติดต่อได้ที่ภาควิชา หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี งานวิจัย ประเภทงานวิจัยsort icon
2551 การวิเคราะห์ที่ตั้งโรงผสมแอสฟัลท์คอนกรีตโดยอาศัยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน การค้นคว้าแบบอิสระ
2551 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสามารถในการจัดการ ทางการเงินและระดับความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ ของผู้รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ การค้นคว้าแบบอิสระ
2552 การเสริมแรงจูงใจของบุคลากรในบริษัทก่อสร้างขนาดเล็กกรณีศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ การค้นคว้าแบบอิสระ
2552 การวิเคราะห์ปัญหาการก่อสร้างเนื่องจากแบบก่อสร้างงานอาคารภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การค้นคว้าแบบอิสระ
2552 กรอบการประเมินความเสี่ยงสำหรับช่วงก่อนการก่อสร้างของโครงการชลประทานขนาดกลาง การค้นคว้าแบบอิสระ
2552 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความอยู่รอดของผู้รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย การค้นคว้าแบบอิสระ
2552 การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของวัสดุก่อสร้างแบบลีนโดยวิธีต้นทุนกิจกรรม การค้นคว้าแบบอิสระ
2551 การวิเคราะห์ความผันผวนของราคาและกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงด้านราคา กรณีศึกษาโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม การค้นคว้าแบบอิสระ
2550 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของผู้รับเหมาในจังหวัดเชียงใหม่ การค้นคว้าแบบอิสระ
2550 การจำลองเชิงพื้นที่ของระดับการสั่นไหวของอาคารในเมืองเชียงใหม่ในสถานการณ์แผ่นดินไหว การค้นคว้าแบบอิสระ
2550 ปัญหาการประยุกต์ใช้มาตรฐานไอเอสโอ 9000 ในองค์กรก่อสร้างขนาดกลาง กรณีศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ การค้นคว้าแบบอิสระ
2552 การจัดการความบกพร่องของงานก่อสร้าง ในโครงการบ้านจัดสรร การค้นคว้าแบบอิสระ
2552 การจัดหมวดหมู่ข้อกฎหมายก่อสร้างในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ การค้นคว้าแบบอิสระ
2552 การวิเคราะห์เชิงสุ่มราคากลางของราคาก่อสร้างโดยอาศัยข้อมูลต้นทุนที่คาดการณ์ล่วงหน้า กรณีศึกษาโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม การค้นคว้าแบบอิสระ
2551 การประเมินปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความชำรุดทางรถไฟ กรณีศึกษาทางรถไฟสายเหนือระหว่างสถานีพรหมพิราม ถึง สถานีเชียงใหม่ การค้นคว้าแบบอิสระ
2554 การตัดสินใจเลือกเปลี่ยนเครื่องจักรในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตของโรงโม่หินโดยการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น การค้นคว้าแบบอิสระ
2556 การผสานข้อมูลโครงการก่อสร้างร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อใช้ในการควบคุมและติดตามงานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ การค้นคว้าแบบอิสระ
2559 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้าง และแนวทางลดผลกระทบขณะดำเนินการก่อสร้างโดยเมทริกซ์การประเมินความเสี่ยง การค้นคว้าแบบอิสระ
2557 การประยุกต์ใช้วิศวกรรมคุณค่าและบิม เป็นแนวทางในการเลือกรูปแบบโดยวิเคราะห์อุณหภูมิในอาคารที่พักอาศัย การค้นคว้าแบบอิสระ
2556 การประเมินรูปแบบบุคลิกภาพของบุคลากรในสถานที่ก่อสร้าง การค้นคว้าแบบอิสระ
2544 การจำลองสภาพน้ำใต้ดินในเขตเมืองเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2535 การวิเคราะห์การสั่นอิสระสำหรับโครงสร้างรูปแบบโครงข้อแข็งที่มีผนังรับแรงเฉือนโดยวิธีสไปลน์ไนท์ทริป วิทยานิพนธ์
2535 แอนไอโซโทรปีของกำลังรับแรงเฉือนไม่ระบายน้ำของดินเหนียวแข็งเชียงใหม่ "ในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" วิทยานิพนธ์
2540 อิทธิพลของอัตราส่วนการเพิ่มน้ำหนักบรรทุกต่อคุณลักษณะการอัดตัวระบายน้ำ ของดินเหนียวแข็ง บนลานตะพักสูงปานกลาง ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2545 ส่วนผสมที่เหมาะสมสำหรับคอนกรีตผสมเถ้าลอยในงานท่อคอนกรีตสำเร็จรูป วิทยานิพนธ์
2543 แรงเสียดทานผิวของเสาเข็มตอกในดินเหนียวแข็งเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2542 แรงโก่งเดาะของเสาเข็มเดี่ยวฝังในดินเรียงตัวสองชั้นที่อยู่บนพื้นแข็ง วิทยานิพนธ์
2546 ระยะทรุดตัวของกลุ่มเข็มเสียดทานสองต้นในดินยืดหยุ่นเอกพันธุ์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกันทุกทางขนาดครึ่งห้วงอวกาศและเคลื่อนตัวในแนวราบไม่ได้ วิทยานิพนธ์
2550 ระบบช่วยการตัดสินใจสำหรับการจัดสรรงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวง วิทยานิพนธ์
2546 โมดูลัสการคืนตัวของวัสดุมวลรวมในภาคเหนือของประเทศไทย ที่ปรับปรุงคุณสมบัติด้วยปูนซีเมนต์ วิทยานิพนธ์