Civil Engineering CMU

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถกดที่หัวตารางเพื่อให้โปรแกรมจัดเรียงตามลำดับที่ต้องการ หรือหากต้องการรายชื่องานวิจัยที่ต้องการ กดเลือก "ประเภท" และ "สาขา" ที่ต้องการได้ นอกจากนี้สามารถค้นหาตามคำสำคัญ

หากต้องการเอกสาร บทคัดย่อหรือวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม สามารถติดต่อได้ที่ภาควิชา หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี งานวิจัย ประเภทงานวิจัยsort icon
2554 พฤติกรรมกำลังรับแรงเฉือนของดินจากการสลายตัวของหินดินดานแม่เมาะ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การศึกษาออกแบบรูปทรงทางเรขาคณิตทางหลวงโดยโปรแกรมแลนด์เดสก์ทอป โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การวัดการตอบสนองทางพลวัตของระบบจำลองโครงสร้างแกนเดียวโดยเครื่องขับลม โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การวิเคราะห์แรงแผ่นดินไหวแบบเทียบเท่าและแบบแรงกระทำด้านข้างแยกรูปแบบที่ถูกปรับปรุงของอาคารวัสดุผสมภายใต้แรงกระทำแผ่นดินไหวระดับต่ำถึงสูง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การวิเคราะห์สัดส่วนผู้เดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงระหว่างเชียงใหม่-กรุงเทพฯ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 หมุดหลักฐานทางดิ่งภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1) โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การวางหมุดหลักฐานทางดิ่งในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2) โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การศึกษาการนำวัสดุโฟมอีพีเอสมาใช้ในงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การวิเคราะห์ระดับการให้บริการบนถนนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 กำลังรับแรงดึงของไม้ไผ่ที่รักษาคุณภาพ เพื่อใช้เป็นโครงสร้างเสริมกำลัง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 สมบัติกำลังรับแรงอัดและการดูดซึมของคอนกรีตบดอัดที่มีเถ้าลอยและกากยิปซัมเป็นสารผสมเพิ่ม โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การศึกษาการทำงานของ BIM และทัศนคติของผู้ออกแบบและผู้ก่อสร้างที่มีต่อ BIM โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การประมาณการข้อมูลน้ำฝนในจังหวัดน่านโดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักเชิงพื้นที่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การศึกษาผลจากความผันผวนของราคาวัสดุ และ ความเสี่ยงเนื่องจากแรงงานที่มีผลต่อผู้รับเหมา โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การบริหารจัดการวัสดุคงคลังในงานก่อสร้าง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การออกแบบโครงสร้างทางวิ่งสนามบิน กรณีศึกษาเมืองเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้งานสัญญาณไฟทางข้ามในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตาข่ายเสริมแรงเส้นใยธรรมชาติและทรายบดอัดด้วยวิธีไฟไนท์อีลิเมนต์จากการจำลองการทดสอบในห้องปฏิบัติการ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 พฤติกรรมการดัดของเสาคอนกรีตหล่อสำเร็จและเสาหล่อเป็นชิ้นเดียวรับแรงแบบวัฏจักร โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การประเมินความสะดวกในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การศึกษาผลกระทบจากการสร้างประตูระบายน้ำต่อแม่น้ำปิง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคูนเซลสแตบและค่าเอสพีทีสำหรับดินเหนียวแข็งเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคูนเซลสแตบและค่ากำลังสำหรับดินเหนียวแข็งเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การทดสอบชิ้นส่วนคาน-เสาต้านทานโมเมนต์ดัด ที่มีพฤติกรรมคานแข็งเสาอ่อนและการเสริมกำลังด้วยการเสริมเหล็กสี่เหลี่ยมกลวง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 ผลของการใช้เถ้าหินน้ำมันและกากหินน้ำมันจากแม่สอดเป็นสารผสมเพิ่มต่อกำลังอัดของมอร์ตาร์ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การศึกษาการออกแบบพื้น บันได เขื่อนกันดิน และกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบเหล็กรูปพรรณส่วนของโครงสร้างคาน-เสา และคานเหล็กประกอบขนาดใหญ่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 พฤติกรรมสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่จักรยานยนต์ในเมืองเชียงใหม่ โดยทฤษฏีพฤติกรรมเปลี่ยนตามแผน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 พฤติกรรมสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่จักรยานยนต์ในเมืองเชียงใหม่ โดยทฤษฏีพฤติกรรมเปลี่ยนตามแผน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์