Civil Engineering CMU

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถกดที่หัวตารางเพื่อให้โปรแกรมจัดเรียงตามลำดับที่ต้องการ หรือหากต้องการรายชื่องานวิจัยที่ต้องการ กดเลือก "ประเภท" และ "สาขา" ที่ต้องการได้ นอกจากนี้สามารถค้นหาตามคำสำคัญ

หากต้องการเอกสาร บทคัดย่อหรือวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม สามารถติดต่อได้ที่ภาควิชา หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี งานวิจัย ประเภทงานวิจัยsort icon
2555 คุณสมบัติด้านการซึมผ่านของน้ำในดิน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การสำรวจหาศักยภาพของคลองผันน้ำฝายดอนปินลำน้ำแม่ออน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 ศึกษาสภาพการใช้น้ำและการกีดขวางทางน้ำในลุ่มน้ำห้วยแก้ว โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การวิเคราะห์เสถียรภาพของเขื่อนขนาดเล็กโดยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การวิเคราะห์เสถียรภาพของเขื่อนขนาดเล็กโดยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การทำแบบจำลองคลื่นน้ำ เพื่อการวัดทางพลวัตของโครงสร้าง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 กรณีศึกษาการวิเคราะห์การต้านทานแรงแผ่นดินไหวของอาคารโครงสร้างแบบผสม ตามกฎกระทรวงฯ เรื่อง การกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การวิเคราะห์เสถียรภาพของเขื่อนดินขนาดใหญ่โดยวิธีไฟไนท์อีลิเมนต์ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2556 ข้อมูลที่พักอาศัยในเชียงใหม่เพื่อการประเมินความเสี่ยงต่อแผ่นดินไหว โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การวิเคราะห์ความล่าช้าในงานก่อสร้าง โดยวิธีวิเคราะห์แผนงาน Time Impact Analysis โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การประเมินความพึงพอใจผู้ใช้เส้นทางจักรยานในเมืองเก่าเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2556 การประยุกต์ใช้ Building Information Modeling (BIM) ในการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2556 มาตรฐานสำหรับการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยชุดต้านทานแรงแผ่นดินไหว โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2556 การวิเคราะห์เสถียรภาพของเขื่อนขนาดใหญ่ โดยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2556 การศึกษาการทำงานของซอฟต์แวร์ประมาณราคาค่าก่อสร้าง และข้อคิดเห็นของผู้ออกแบบและผู้ก่อสร้างที่มีต่อตัวซอฟต์แวร์ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การศึกษาเปรียบเทียบวัสดุปรับสภาพดิน เพื่อพัฒนาความทนทานต่อการรับแรงอัดและการรับแรงดัดของอิฐดินดิบ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2556 การวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่งสินค้าเกษตรมูลค่าสูง กรณีศึกษา : เส้นทาง เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2556 การศึกษาคุณลักษณะคนเดินเท้าในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2556 การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อแรงงานก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การสำรวจและปรับปรุงศักยภาพการระบายน้ำของลำเหมืองแม่สา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับคลองแม่ข่า โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2556 ผลกระทบของความสูงของฝายต่อสภาวะอุทกภัย โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2556 การศึกษาการใช้พื้นที่จอดรถแบบจอดนอกถนนในเขตเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2560 การเปรียบเทียบการถอดปริมาณงานก่อสร้างโดยประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร กรณีศึกษาอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ S1 โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2560 การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคารในการวางแผนงานก่อสร้าง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2560 การเปรียบเทียบการถอดปริมาณงานก่อสร้างโดยประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร กรณีศึกษาอาคารคอนโดมิเนียม คสล. 4 ชั้น โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2560 การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคารในการวิเคราะห์อาคาร อ้างอิงตามมาตรฐานอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2558 บทบาทหน้าที่ของวิศวกรโยธาหญิง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2562 การนำเสนอแผนงาน และถอดปริมาณงานก่อสร้าง จากแบบจำลองสารสนเทศอาคาร : กรณีศึกษา การก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2562 การนำเสนอแผนงานและถอดปริมาณงานก่อสร้าง จากแบบจำลองสารสนเทศอาคาร : กรณีศึกษา การก่อสร้างอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 8,375 ตร.ม. โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2562 การประเมินวัฏจักรชีวิตของอาคารผ่านแบบจำลองสารสนเทศอาคารสำหรับอาคารอยู่อาศัยรวม โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์