Civil Engineering CMU

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถกดที่หัวตารางเพื่อให้โปรแกรมจัดเรียงตามลำดับที่ต้องการ หรือหากต้องการรายชื่องานวิจัยที่ต้องการ กดเลือก "ประเภท" และ "สาขา" ที่ต้องการได้ นอกจากนี้สามารถค้นหาตามคำสำคัญ

หากต้องการเอกสาร บทคัดย่อหรือวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม สามารถติดต่อได้ที่ภาควิชา หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี งานวิจัย ประเภทงานวิจัยsort icon
2562 การประยุกต์ใช้ความเป็นจริงเสมือนร่วมกับแบบจำลองสารสนเทศอาคารในงานก่อสร้าง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2562 แนวทางสำหรับระดับรายละเอียด (LOD) ของแบบจำลองสารสนเทศอาคารในช่วงเวลางานก่อสร้างที่ต่างกัน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร โครงการวิจัย
2548 โครงการจัดทำแผนแม่บทด้านการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ โครงการวิจัย
2554 โครงการวิเคราะห์ สำรวจ และศึกษาแนวทางการบูรณะซ่อมแซมกู่เจ้านายฝ่ายเหนือ โครงการวิจัย
2555 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลอง (ประจำปี 2554) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โครงการวิจัย
2554 โครงการศึกษาการทำเหมืองและพัฒนาแหล่งหินน้ำมันแอ่งแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม โครงการวิจัย
2549 โครงการพัฒนาช่องทางการเชื่อมโยงการค้าชายแดนของกล่มจังหวัด : การวางและจัดทำผังพื้นที่เฉพาะชุมชนบ้านฮวก กิ่งอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โครงการวิจัย
2555 โครงการพัฒนาวิธีการคำนวณการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก จากกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองลดก๊าซเรือนกระจกและตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศ โครงการวิจัย
2554 การศึกษาและสาธิตการจัดการระบบรถร่วมสี่ล้อแดงของเมืองเชียงใหม่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โครงการวิจัย
2553 การออกแบบเบื้องต้น และการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของเมืองแม่ฮ่องสอน โครงการวิจัย
2555 วัสดุและระบบการก่อสร้างประสิทธิภาพสูงสำหรับอาคารต้านแรงแผ่นดินไหวที่อนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โครงการวิจัย
2556 การย้ายตำแหน่งจุดหมุนแบบพลาสติกจากจุดต่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปต้านทานแผ่นดินไหว โครงการวิจัย
2556 การประเมินความอ่อนแอต่อแผ่นดินไหวของอาคารสถานพยาบาลในเขตเทศบาลเชียงใหม่ โครงการวิจัย
2556 วัสดุและระบบการก่อสร้างประสิทธิภาพสูงสำหรับอาคารต้านแรงแผ่นดินไหวที่อนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปีที่ 3 โครงการวิจัย
2557 การประเมินกำลังต้านแผ่นดินไหวของอาคารที่พักอาศัยเตี้ยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สู่ข้อเสนอแนวทางการก่อสร้างอาคารเพื่อการต้านแรงแผ่นดินไหว โครงการวิจัย
2557 พฤติกรรมโครงสร้างคาน-เสา คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้เหล็กกำลังสูงและเหล็กระยะครากสูง โครงการวิจัย
2557 ตรวจสอบพฤติกรรมและติดตามตรวจจับการเคลื่อนตัวของพระปรางค์วัดอรุณวรารามราชวรมหาวิหาร โครงการวิจัย
2557 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำ การเตือนภัยน้ำท่วมและเฝ้าระวังสาธารณภัย แผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย (ส่วนแผ่นดินไหว) โครงการวิจัย
2544 การจำลองสภาพน้ำใต้ดินในเขตเมืองเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2535 การวิเคราะห์การสั่นอิสระสำหรับโครงสร้างรูปแบบโครงข้อแข็งที่มีผนังรับแรงเฉือนโดยวิธีสไปลน์ไนท์ทริป วิทยานิพนธ์
2535 แอนไอโซโทรปีของกำลังรับแรงเฉือนไม่ระบายน้ำของดินเหนียวแข็งเชียงใหม่ "ในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" วิทยานิพนธ์
2540 อิทธิพลของอัตราส่วนการเพิ่มน้ำหนักบรรทุกต่อคุณลักษณะการอัดตัวระบายน้ำ ของดินเหนียวแข็ง บนลานตะพักสูงปานกลาง ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2545 ส่วนผสมที่เหมาะสมสำหรับคอนกรีตผสมเถ้าลอยในงานท่อคอนกรีตสำเร็จรูป วิทยานิพนธ์
2543 แรงเสียดทานผิวของเสาเข็มตอกในดินเหนียวแข็งเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2542 แรงโก่งเดาะของเสาเข็มเดี่ยวฝังในดินเรียงตัวสองชั้นที่อยู่บนพื้นแข็ง วิทยานิพนธ์
2546 ระยะทรุดตัวของกลุ่มเข็มเสียดทานสองต้นในดินยืดหยุ่นเอกพันธุ์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกันทุกทางขนาดครึ่งห้วงอวกาศและเคลื่อนตัวในแนวราบไม่ได้ วิทยานิพนธ์
2550 ระบบช่วยการตัดสินใจสำหรับการจัดสรรงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวง วิทยานิพนธ์
2546 โมดูลัสการคืนตัวของวัสดุมวลรวมในภาคเหนือของประเทศไทย ที่ปรับปรุงคุณสมบัติด้วยปูนซีเมนต์ วิทยานิพนธ์
2545 พฤติกรรมไม่ระบายน้ำของดินเหนียวแข็งเชียงใหม่ภายใต้การทดสอบแรงอัดสามแกนจริง วิทยานิพนธ์