Civil Engineering CMU

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถกดที่หัวตารางเพื่อให้โปรแกรมจัดเรียงตามลำดับที่ต้องการ หรือหากต้องการรายชื่องานวิจัยที่ต้องการ กดเลือก "ประเภท" และ "สาขา" ที่ต้องการได้ นอกจากนี้สามารถค้นหาตามคำสำคัญ

หากต้องการเอกสาร บทคัดย่อหรือวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม สามารถติดต่อได้ที่ภาควิชา หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี งานวิจัย ประเภทงานวิจัยsort icon
2544 แบบจำลองการเลือกยานพาหนะเดินทางสำหรับรถประจำทางและยานพาหนะอื่นในเขตเมืองเชียงใหม่โดยใช้ข้อมูลความพึงพอใจที่ระบุไว้ก่อน วิทยานิพนธ์
2548 แบบจำลองการเลือกยานพาหนะของผู้เดินทางระหว่างเมืองโดยใช้ข้อมูลการเลือกรูปแบบการเดินทางของเมืองภูมิภาค วิทยานิพนธ์
2548 แบบจำลองการเลืกรูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะระหว่างเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครโดยรวมตัวแปรแฝง วิทยานิพนธ์
2546 แบบจำลองการใช้นำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลในเขตเมืองเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2546 แบบจำลองการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะในครัวเรือน ในเขตเมืองเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2548 แบบจำลองการจัดการจราจรเมืองเชียงใหม่โดยการใช้โปรแกรมแซทเทิลเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ วิทยานิพนธ์
2545 แบบจำลองการคัดเลือกรูปแบบทางแยกต่างระดับโดยกระบวนการวิเคราะห์เป็นลำดับชั้น วิทยานิพนธ์
2550 แบบจำลองการเกิดและการดึงดูดการเดินทางโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การใช้ประโยชน์ที่ดิน วิทยานิพนธ์
2537 แบบจำลองการเกิดการเดินทางและแบบจำลองรูปแบบการเดินทางสำหรับหมู่บ้านชนบท : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2548 คุณสมบัติและความเป็นไปได้ของเถ้าลอยเหลวในการเป็นวัสดุถมกลับ วิทยานิพนธ์
2545 คุณสมบัติทางสถิติของลำน้ำในภาคเหนือของประเทศไทย วิทยานิพนธ์
2551 คุณสมบัติทางกายภาพของอิฐที่ทำด้วยดินเหนียวผสมขี้เลื่อยโดยกระบวนการโคลนแข็ง วิทยานิพนธ์
2548 คุณสมบัติด้านธรณีเทคนิคของขยะถมในจังหวัดเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2547 คุณสมบัติเชิงกายภาพของอิฐสามัญที่ทำจากดินเหนียวผสมแกลบ วิทยานิพนธ์
2548 คุณสมบัติเชิงกลของแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ใช้ยางผสมเอซี เกรด 60 -70 และยางแผ่นรมควัน วิทยานิพนธ์
2536 คุณสมบัติเชิงกลของคอนกรีตที่ใช้ซีเมนต์ผสม วิทยานิพนธ์
2551 คุณสมบัติการรับแรงของดินซีเมนต์ผสมเถ้าลอยสำหรับงานปรับ ปรุงคุณสมบัติโดยวิธีผสมลึกในชั้นดินเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2535 คุณลักษณะการอัดตัวระบายน้ำภายใต้อัตราความเครียดคงที่ของดินเหนียวเชียงใหม่ในบริเวณที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง วิทยานิพนธ์
2544 คาน-เสาที่มีความโค้งเริ่มแรกรองรับโดยฐานรากยืดหยุ่น วิทยานิพนธ์
2545 คอนกรีตซีเมนต์ผสมเถ้าลอยที่มีการยุบตัวเป็นศูนย์ที่ใช้เถ้าก้นเตาจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นมวลรวมละเอียด วิทยานิพนธ์
2543 ความสามารถในการรับน้ำหนักของตงไม้ประกอบรูปตัวไอที่ผลิตจากไม้ยางพาราและไม้ไผ่อัด วิทยานิพนธ์
2543 ความสามารถในการประยุกต์ระบบควบคุมสัญญาณไฟด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับการควบคุมการจราจรในเมืองเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2532 ความเค้น การเปลี่ยนรูป และกำลังของดินเหนียวเชียงใหม่บริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2549 ความเข้ากันของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่หนึ่งผสมเถ้าลอยกับสารลดน้ำอย่างแรง วิทยานิพนธ์
2544 ข้อเสนอปรับปรุงวิธีการออกแบบส่วนผสมเอซีไอสำหรับคอนกรีตผสมเถ้าลอยแม่เมาะ วิทยานิพนธ์
2544 ข้อเสนอปรับปรุงวิธีการออกแบบส่วนผสมของเอซีไอสำหรับคอนกรีตผสมเถ้าลอยแม่เมาะที่มีการยุบตัวเป็นศูนย์ วิทยานิพนธ์
2549 ข้อเสนอปรับปรุงวิธีการออกแบบส่วนผสมของเอซีไอสำหรับคอนกรีตผสมเถ้าลอยกับสารลดน้ำอย่างแรง ที่มีการยุบตัวเป็นศูนย์ วิทยานิพนธ์
2547 เกณฑ์การคัดเลือกจีโอเท็กซ์ไทล์เป็นชั้นกรองดินกระจายตัว ในงานเขื่อนดินขนาดเล็ก วิทยานิพนธ์
2548 กำลังอัดประลัย การหดตัวแบบแห้ง และระยะเวลาการก่อตัวของซีเมนต์มอร์ต้าร์ที่ผสมเถ้าลอยกองทิ้งที่เหมืองแม่เมาะแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วน วิทยานิพนธ์
2549 การอัดตัวระบายน้ำคำนึงถึงความเครียดมากของชั้นดินภายใต้น้ำหนักบรรทุกเพิ่มทีละน้อย วิทยานิพนธ์