Civil Engineering CMU

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถกดที่หัวตารางเพื่อให้โปรแกรมจัดเรียงตามลำดับที่ต้องการ หรือหากต้องการรายชื่องานวิจัยที่ต้องการ กดเลือก "ประเภท" และ "สาขา" ที่ต้องการได้ นอกจากนี้สามารถค้นหาตามคำสำคัญ

หากต้องการเอกสาร บทคัดย่อหรือวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม สามารถติดต่อได้ที่ภาควิชา หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีsort icon งานวิจัย ประเภทงานวิจัย
2555 การศึกษาเปรียบเทียบวัสดุปรับสภาพดินและสารเคลือบผิวเพื่อปรับปรุง คุณสมบัติ ทางด้านความทนทานต่อการชะล้างด้วยน้ำและการดูดซึมน้ำให้กับผนังบ้านดิน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การศึกษาการใช้พื้นที่จอดรถบริเวณขอบถนนสายหลักในคูเมืองเชียงใหม่ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อผลิตภาพในส่วนของแรงงานสัมพันธ์ในงานก่อสร้าง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 ปัญหาและสาเหตุที่มีผลต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้าง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การเปรียบเทียบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การศึกษาแนวทางในการเพิ่มผลิตภาพงานก่อสร้าง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 กำลังรับแรงตามแนวแกนสลับทิศของเสาเหล็กกลวงกรอกคอนกรีตยาวปานกลาง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 คุณสมบัติด้านกำลังของดินบดอัดในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 ค่า ซี.บี.อาร์. ของดินบดอัดในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 คุณสมบัติด้านการซึมผ่านของน้ำในดิน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การสำรวจหาศักยภาพของคลองผันน้ำฝายดอนปินลำน้ำแม่ออน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 ศึกษาสภาพการใช้น้ำและการกีดขวางทางน้ำในลุ่มน้ำห้วยแก้ว โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การวิเคราะห์เสถียรภาพของเขื่อนขนาดเล็กโดยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การวิเคราะห์เสถียรภาพของเขื่อนขนาดเล็กโดยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การทำแบบจำลองคลื่นน้ำ เพื่อการวัดทางพลวัตของโครงสร้าง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 กรณีศึกษาการวิเคราะห์การต้านทานแรงแผ่นดินไหวของอาคารโครงสร้างแบบผสม ตามกฎกระทรวงฯ เรื่อง การกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การวิเคราะห์เสถียรภาพของเขื่อนดินขนาดใหญ่โดยวิธีไฟไนท์อีลิเมนต์ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การวิเคราะห์ความล่าช้าในงานก่อสร้าง โดยวิธีวิเคราะห์แผนงาน Time Impact Analysis โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การประเมินความพึงพอใจผู้ใช้เส้นทางจักรยานในเมืองเก่าเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การศึกษาเปรียบเทียบวัสดุปรับสภาพดิน เพื่อพัฒนาความทนทานต่อการรับแรงอัดและการรับแรงดัดของอิฐดินดิบ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การสำรวจและปรับปรุงศักยภาพการระบายน้ำของลำเหมืองแม่สา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับคลองแม่ข่า โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2556 การย้ายตำแหน่งจุดหมุนแบบพลาสติกจากจุดต่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปต้านทานแผ่นดินไหว โครงการวิจัย
2556 การประเมินความอ่อนแอต่อแผ่นดินไหวของอาคารสถานพยาบาลในเขตเทศบาลเชียงใหม่ โครงการวิจัย
2556 วัสดุและระบบการก่อสร้างประสิทธิภาพสูงสำหรับอาคารต้านแรงแผ่นดินไหวที่อนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปีที่ 3 โครงการวิจัย
2556 ข้อมูลที่พักอาศัยในเชียงใหม่เพื่อการประเมินความเสี่ยงต่อแผ่นดินไหว โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2556 การประยุกต์ใช้ Building Information Modeling (BIM) ในการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2556 มาตรฐานสำหรับการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยชุดต้านทานแรงแผ่นดินไหว โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2556 การวิเคราะห์เสถียรภาพของเขื่อนขนาดใหญ่ โดยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2556 การศึกษาการทำงานของซอฟต์แวร์ประมาณราคาค่าก่อสร้าง และข้อคิดเห็นของผู้ออกแบบและผู้ก่อสร้างที่มีต่อตัวซอฟต์แวร์ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2556 การวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่งสินค้าเกษตรมูลค่าสูง กรณีศึกษา : เส้นทาง เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์