Civil Engineering CMU

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถกดที่หัวตารางเพื่อให้โปรแกรมจัดเรียงตามลำดับที่ต้องการ หรือหากต้องการรายชื่องานวิจัยที่ต้องการ กดเลือก "ประเภท" และ "สาขา" ที่ต้องการได้ นอกจากนี้สามารถค้นหาตามคำสำคัญ

หากต้องการเอกสาร บทคัดย่อหรือวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม สามารถติดต่อได้ที่ภาควิชา หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีsort icon งานวิจัย ประเภทงานวิจัย
2552 การอัดตัวระบายน้ำของดินเกือบอิ่มตัว ภายใต้น้ำหนักบรรทุกเปลี่ยนแปลงตามเวลา โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 การศึกษาการให้สิทธิพิเศษแก่รถประจำทางที่ทางแยกโดยใช้โปรแกรม AIMSUN กรณีศึกษาสี่แยกโชคชัย 4 ถนนลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบคานคอนกรีตอัดแรง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 การสำรวจสมรรถภาพอาคารต้านทานแผ่นดินไหวขั้นต้นโดยวิธีสังเกตด้วยตาอย่างรวดเร็ว โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 แนวทางการพัฒนารถสี่ล้อแดงเชียงใหม่สู่ระบบรถโดยสารสาธารณะที่มีมาตรฐาน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 การจัดการจราจรพิจารณาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกรณีพื้นที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 การควบคุมค่าใช้จ่ายของผู้รับเหมาก่อสร้างงานอาคารในจังหวัดเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 การอัดตัวระบายน้ำของดินไม่เอกพันธุ์ที่มีสัมประสิทธิ์การอัดตัวได้เปลี่ยนแปลง ภายใต้น้ำหนักบรรทุกเพิ่มทีละน้อย โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 การเสื่อมสภาพของอิฐดินซีเมนต์ ภายใต้การทดสอบแบบแห้งสลับเปียก โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 พฤติกรรมของผนังไดอะแฟรมระหว่างการขุดดินลึก โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 การศึกษาเรื่องขนาดของปล้องรับแรงเฉือนของพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปเสริมไม้ไผ่ทาบิทูเมน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 โครงงานการศึกษาและออกแบบระบบระบายน้ำของพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพที่ติดกับถนนสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 ความแข็งแรงของป้ายโฆษณาในจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้มาตรฐานกรมโยธาธิการ พ.ศ.2550 โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบฐานราก คอนกรีตเสริมเหล็ก โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 การออกแบบและตรวจสอบคุณสมบัติการรับแรงของฝาท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมตะเกียบไม้ไผ่เหลือใช้ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 ระบบภูมิสารสนเทศสำหรับการอนุรักษ์วัดเชิงประวัติศาสตร์ในตัวเมืองเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 โครงการศึกษาประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาวัดป่าแดงมหาวิหารอย่างยั่งยืน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การปรับปรุงคุณสมบัติดินจากการสลายตัวของหินดินดานแม่เมาะ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การบริหารจัดการงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานก่อสร้างสำหรับผู้รับเหมา โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับการค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมในเมืองเก่าเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การศึกษาเบื้องต้นของการสร้างรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-เชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 พฤติกรรมขับขี่ฝ่าสัญญาณไฟจราจร และไม่สวมหมวกนิรภัยที่ทางแยกเมืองเชียงใหม่ภายใต้การรณรงค์ความปลอดภัยจราจร โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การออกแบบระบบระบายน้ำฝนของสนามบินนานาชาติเชียงใหม่เพื่อรองรับน้ำจากพื้นที่ภายนอก โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การวิเคราะห์ทัศนคติต่อการใช้รถโดยสารสี่ล้อแดงเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การเปรียบเทียบการก่อสร้างโดยวิธี Cast in Place วิธี Prefabrication และวิธีการก่อสร้างโดยทั่วไป โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การวิเคราะห์กำลังโก่งเดาะเสาเหล็กขึ้นรูปเย็นหน้าตัดไม่ปกติโดยวิธีไฟไนต์สตริป โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การวิเคราะห์ผลของกำลังครากเหล็กต่อกำลังโก่งเดาะของเสาเหล็กขึ้นรูปเย็นหน้าตัดไม่ปกติ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 เสถียรภาพรวมของกำแพงเสาเข็มแผ่นคอนกันอยู่ในดินเหนียวอัดตัวปกติภายใต้แรงแผ่นดินไหว โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพการฉาบปูนโดยการใช้แรงงานคนและการใช้เครื่องพ่นปูน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การวิเคราะห์โครงสร้างบ่อหมักน้ำเสียรูปวงรี โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์