Civil Engineering CMU

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถกดที่หัวตารางเพื่อให้โปรแกรมจัดเรียงตามลำดับที่ต้องการ หรือหากต้องการรายชื่องานวิจัยที่ต้องการ กดเลือก "ประเภท" และ "สาขา" ที่ต้องการได้ นอกจากนี้สามารถค้นหาตามคำสำคัญ

หากต้องการเอกสาร บทคัดย่อหรือวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม สามารถติดต่อได้ที่ภาควิชา หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีsort icon งานวิจัย ประเภทงานวิจัย
2554 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบเหล็กรูปพรรณส่วนของโครงสร้างคาน-เสา และคานเหล็กประกอบขนาดใหญ่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลอง (ประจำปี 2554) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โครงการวิจัย
2555 โครงการพัฒนาวิธีการคำนวณการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก จากกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองลดก๊าซเรือนกระจกและตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศ โครงการวิจัย
2555 วัสดุและระบบการก่อสร้างประสิทธิภาพสูงสำหรับอาคารต้านแรงแผ่นดินไหวที่อนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โครงการวิจัย
2555 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคูนเซลสแตบและค่าเอสพีทีสำหรับดินเหนียวแข็งเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคูนเซลสแตบและค่ากำลังสำหรับดินเหนียวแข็งเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การศึกษาการออกแบบพื้น บันได เขื่อนกันดิน และกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 พฤติกรรมสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่จักรยานยนต์ในเมืองเชียงใหม่ โดยทฤษฏีพฤติกรรมเปลี่ยนตามแผน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 พฤติกรรมสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่จักรยานยนต์ในเมืองเชียงใหม่ โดยทฤษฏีพฤติกรรมเปลี่ยนตามแผน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การประเมินความสะดวกของทางเท้า ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 กำลังอัดของดินซีเมนต์ผสมเถ้าลอยจากการทดสอบกำลังอัดแบบไม่มีแรงดันด้านข้าง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การสำรวจและปรับปรุงศักยภาพการระบายน้ำของคลองแม่ข่าตอนบน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 สื่อการสอนวิชาปฐพีกลศาสตร์ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 ทัศนคติต่อการพัฒนาหลังคาเขียวสำหรับการก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การบริหารจัดการแบบหล่อคอนกรีตในงานอาคาร โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 ปัจจัยที่ทำให้เกิดความล้าช้าต่อการก่อสร้างในงานราชการ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การสร้างโปรแกรมประยุกต์เพื่อการตรวจสอบงานก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม สำหรับไอโฟน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การประเมินโครงการก่อสร้างทางหลวงโดยใช้ทฤษฎี CIPP MODEL พร้อมทั้งใช้ EIA ในการวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การทดสอบจุดต่อคาน-เสาคอนกรีตสำเร็จรูปรับแรงสลับทิศ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การวิเคราะห์การเสริมกำลังจุดต่อโครงสร้างคาน-เสาคอนกรีต รับแรงแผ่นดินไหว โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสัญญาณไฟจราจรแบบประสานสัมพันธ์ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การวิเคราะห์และออกแบบทางแยกสัญญาณไฟจราจรกรณีศึกษาทางแยก บริเวณเทศบาลตำบลสุเทพ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การศึกษาและสำรวจศักยภาพ แหล่งน้ำต้นทุนของคลองแม่ข่าตอนบน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติดินถล่ม ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การศึกษาการใช้พื้นที่จอดรถในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การศึกษาสัดส่วนของสิ่งปกคลุมดินที่มีผลต่อการเกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อนภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 พฤติกรรมของคันดินถมเสริมแรงด้วยโครงตาข่ายเส้นใยปอที่ ก่อสร้างบนดินอ่อน โดยใช้วิธีไฟไนท์อิลิเมนต์ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การวิเคราะห์เจดีย์วัดพระธาตุดอยสุเทพภายใต้คลื่นแผ่นดินไหว โดยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การศึกษาการใช้พื้นที่จอดรถบริเวณขอบถนนสายหลักในคูเมืองเชียงใหม่ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 ผลกระทบของสิ่งปกคลุมดินต่ออุณหภูมิในอากาศบริเวณเทศบาล เมืองเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์