Civil Engineering CMU

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถกดที่หัวตารางเพื่อให้โปรแกรมจัดเรียงตามลำดับที่ต้องการ หรือหากต้องการรายชื่องานวิจัยที่ต้องการ กดเลือก "ประเภท" และ "สาขา" ที่ต้องการได้ นอกจากนี้สามารถค้นหาตามคำสำคัญ

หากต้องการเอกสาร บทคัดย่อหรือวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม สามารถติดต่อได้ที่ภาควิชา หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี งานวิจัยsort icon ประเภทงานวิจัย
2555 ศึกษาสภาพการใช้น้ำและการกีดขวางทางน้ำในลุ่มน้ำห้วยแก้ว โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 สมบัติกำลังรับแรงอัดและการดูดซึมของคอนกรีตบดอัดที่มีเถ้าลอยและกากยิปซัมเป็นสารผสมเพิ่ม โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 สื่อการสอนวิชาปฐพีกลศาสตร์ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2545 ส่วนผสมที่เหมาะสมสำหรับคอนกรีตผสมเถ้าลอยในงานท่อคอนกรีตสำเร็จรูป วิทยานิพนธ์
2554 หมุดหลักฐานทางดิ่งภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1) โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2540 อิทธิพลของอัตราส่วนการเพิ่มน้ำหนักบรรทุกต่อคุณลักษณะการอัดตัวระบายน้ำ ของดินเหนียวแข็ง บนลานตะพักสูงปานกลาง ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2558 อุปสรรคของรูปแบบการจัดทำและส่งมอบโครงการระบบออกแบบ-ก่อสร้างในการเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทย วิทยานิพนธ์
2547 เกณฑ์การคัดเลือกจีโอเท็กซ์ไทล์เป็นชั้นกรองดินกระจายตัว ในงานเขื่อนดินขนาดเล็ก วิทยานิพนธ์
2553 เสถียรภาพของลาดดินเหนียวเอกพันธุ์ คุณสมบัติไม่เหมือนกันทุกทาง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 เสถียรภาพรวมของกำแพงเสาเข็มแผ่นคอนกันอยู่ในดินเหนียวอัดตัวปกติภายใต้แรงแผ่นดินไหว โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 เสถียรภาพรวมของกำแพงเสาเข็มแผ่นคอนกันอยู่ในดินเหนียวเอกพันธุ์คุณสมบัติไม่เหมือนกันทุกทาง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2561 แนวทางการถอดแบบปริมาณงานก่อสร้างบนฐานแบบจำลองสารสนเทศอาคารตามหมวดหมู่ของมาสเตอร์ฟอร์แมต วิทยานิพนธ์
2553 แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 แนวทางการพัฒนารถสี่ล้อแดงเชียงใหม่สู่ระบบรถโดยสารสาธารณะที่มีมาตรฐาน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 แนวทางการพัฒนาศูนย์กลางโลจิสติกส์หลายรูปแบบของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่มที่ 1 โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2562 แนวทางสำหรับระดับรายละเอียด (LOD) ของแบบจำลองสารสนเทศอาคารในช่วงเวลางานก่อสร้างที่ต่างกัน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2545 แบบจำลองการคัดเลือกรูปแบบทางแยกต่างระดับโดยกระบวนการวิเคราะห์เป็นลำดับชั้น วิทยานิพนธ์
2548 แบบจำลองการจัดการจราจรเมืองเชียงใหม่โดยการใช้โปรแกรมแซทเทิลเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ วิทยานิพนธ์
2537 แบบจำลองการเกิดการเดินทางและแบบจำลองรูปแบบการเดินทางสำหรับหมู่บ้านชนบท : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2550 แบบจำลองการเกิดและการดึงดูดการเดินทางโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การใช้ประโยชน์ที่ดิน วิทยานิพนธ์
2548 แบบจำลองการเลืกรูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะระหว่างเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครโดยรวมตัวแปรแฝง วิทยานิพนธ์
2548 แบบจำลองการเลือกยานพาหนะของผู้เดินทางระหว่างเมืองโดยใช้ข้อมูลการเลือกรูปแบบการเดินทางของเมืองภูมิภาค วิทยานิพนธ์
2544 แบบจำลองการเลือกยานพาหนะเดินทางสำหรับรถประจำทางและยานพาหนะอื่นในเขตเมืองเชียงใหม่โดยใช้ข้อมูลความพึงพอใจที่ระบุไว้ก่อน วิทยานิพนธ์
2547 แบบจำลองการเลือกยานพาหนะแบบบอกซ์-คอกซ์โลจิต สำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างเมืองในประเทศไทย วิทยานิพนธ์
2546 แบบจำลองการใช้นำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลในเขตเมืองเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2546 แบบจำลองการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะในครัวเรือน ในเขตเมืองเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2546 แบบจำลองความต้องการเดินทางของผู้ที่อยู่อาศัยในเขตเมือง ชานเมือง และชนบท ในเขตผังเมืองรวมเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2547 แบบจำลองความยากในการข้ามบริเวณช่วงถนนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยศึกษาจากการรับรู้ของคนข้ามถนน วิทยานิพนธ์
2545 แบบจำลองทางอุทกวิทยาสำหรับการจัดการลุ่มน้ำขนาดเล็กที่มีโครงชลประทาน วิทยานิพนธ์
2550 แบบจำลองทางเลือกการเดินทางเข้าออกเมืองของชาวชนบทจังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมตัวแปรเชิงทัศนคติ วิทยานิพนธ์