Civil Engineering CMU

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถกดที่หัวตารางเพื่อให้โปรแกรมจัดเรียงตามลำดับที่ต้องการ หรือหากต้องการรายชื่องานวิจัยที่ต้องการ กดเลือก "ประเภท" และ "สาขา" ที่ต้องการได้ นอกจากนี้สามารถค้นหาตามคำสำคัญ

หากต้องการเอกสาร บทคัดย่อหรือวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม สามารถติดต่อได้ที่ภาควิชา หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี งานวิจัยsort icon ประเภทงานวิจัย
2544 แบบจำลองพยากรณ์ปริมาณผู้โดยสารเครื่องบิน รถประจำทาง และรถไฟระหว่างเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร วิทยานิพนธ์
2545 แบบจำลองพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการเดินทาง สำหรับการวางแผนการขนส่งในเขตเมืองเวียงจันทน์ วิทยานิพนธ์
2547 แบบจำลองสำหรับประมาณค่าการคายระเหยของหญ้าอ้างอิงและการคายระเหยจริงโดยเทียบจากข้อมูลที่วัดได้ในภาคสนาม วิทยานิพนธ์
2547 แบบจำลองอุบัติเหตุบริเวณสามแยกบนทางหลวงสองช่องจราจรนอกเมือง วิทยานิพนธ์
2545 แบบจำลองอุบัติเหตุสำหรับถนนสองช่องจราจร ในเขตนอกเมือง วิทยานิพนธ์
2546 แบบจำลองเลือกการเดินทางสำหรับรถนักเรียน และยานพาหนะอื่นใน เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยใช้ข้อมูลความพึงพอใจที่ระบุไว้ก่อน วิทยานิพนธ์
2546 แบบจำลองแบบกริดสำหรับคาดคะเนความเข้มข้นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์แบบเป็นพื้นที่จากการจราจรในเขตเมืองเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2553 แบบจำลองโครงสร้างของอาคารสำหรับการวิเคราะห์การตอบสนองเชิงพลวัต โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2543 แรงเสียดทานผิวของเสาเข็มตอกในดินเหนียวแข็งเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2542 แรงโก่งเดาะของเสาเข็มเดี่ยวฝังในดินเรียงตัวสองชั้นที่อยู่บนพื้นแข็ง วิทยานิพนธ์
2535 แอนไอโซโทรปีของกำลังรับแรงเฉือนไม่ระบายน้ำของดินเหนียวแข็งเชียงใหม่ "ในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" วิทยานิพนธ์
2548 โครงการจัดทำแผนแม่บทด้านการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ โครงการวิจัย
2549 โครงการพัฒนาช่องทางการเชื่อมโยงการค้าชายแดนของกล่มจังหวัด : การวางและจัดทำผังพื้นที่เฉพาะชุมชนบ้านฮวก กิ่งอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โครงการวิจัย
2555 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลอง (ประจำปี 2554) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โครงการวิจัย
2557 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำ การเตือนภัยน้ำท่วมและเฝ้าระวังสาธารณภัย แผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย (ส่วนแผ่นดินไหว) โครงการวิจัย
2555 โครงการพัฒนาวิธีการคำนวณการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก จากกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองลดก๊าซเรือนกระจกและตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศ โครงการวิจัย
2554 โครงการวิเคราะห์ สำรวจ และศึกษาแนวทางการบูรณะซ่อมแซมกู่เจ้านายฝ่ายเหนือ โครงการวิจัย
2554 โครงการศึกษาการทำเหมืองและพัฒนาแหล่งหินน้ำมันแอ่งแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม โครงการวิจัย
2552 โครงการศึกษาประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาวัดป่าแดงมหาวิหารอย่างยั่งยืน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร โครงการวิจัย
2552 โครงงานการศึกษาและออกแบบระบบระบายน้ำของพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพที่ติดกับถนนสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบคานคอนกรีตอัดแรง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบฐานรากเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบส่วนโครงสร้างรับแรงบิด โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบเหล็กรูปพรรณส่วนของโครงสร้างคาน-เสา และคานเหล็กประกอบขนาดใหญ่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบฐานราก คอนกรีตเสริมเหล็ก โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2546 โมดูลัสการคืนตัวของวัสดุมวลรวมในภาคเหนือของประเทศไทย ที่ปรับปรุงคุณสมบัติด้วยปูนซีเมนต์ วิทยานิพนธ์