Civil Engineering CMU

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถกดที่หัวตารางเพื่อให้โปรแกรมจัดเรียงตามลำดับที่ต้องการ หรือหากต้องการรายชื่องานวิจัยที่ต้องการ กดเลือก "ประเภท" และ "สาขา" ที่ต้องการได้ นอกจากนี้สามารถค้นหาตามคำสำคัญ

หากต้องการเอกสาร บทคัดย่อหรือวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม สามารถติดต่อได้ที่ภาควิชา หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี งานวิจัยsort icon ประเภทงานวิจัย
2554 การศึกษาออกแบบรูปทรงทางเรขาคณิตทางหลวงโดยโปรแกรมแลนด์เดสก์ทอป โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การศึกษาเบื้องต้นของการสร้างรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-เชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2544 การศึกษาเปรียบเทียบกำลังยึดเหนี่ยวของเหล็กเสริมในคอนกรีตกำลังปกติกับคอนกรีตผสมเถ้าลอยหลังถูกไฟเผา วิทยานิพนธ์
2555 การศึกษาเปรียบเทียบวัสดุปรับสภาพดิน เพื่อพัฒนาความทนทานต่อการรับแรงอัดและการรับแรงดัดของอิฐดินดิบ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การศึกษาเปรียบเทียบวัสดุปรับสภาพดินและสารเคลือบผิวเพื่อปรับปรุง คุณสมบัติ ทางด้านความทนทานต่อการชะล้างด้วยน้ำและการดูดซึมน้ำให้กับผนังบ้านดิน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 การศึกษาเรื่องขนาดของปล้องรับแรงเฉือนของพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปเสริมไม้ไผ่ทาบิทูเมน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การศึกษาแนวทางในการเพิ่มผลิตภาพงานก่อสร้าง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การศึกษาและสาธิตการจัดการระบบรถร่วมสี่ล้อแดงของเมืองเชียงใหม่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โครงการวิจัย
2555 การศึกษาและสำรวจศักยภาพ แหล่งน้ำต้นทุนของคลองแม่ข่าตอนบน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2548 การสนองตอบทางพลศาสตร์ของคานสะพานทางหลวงเนื่องจากน้ำหนักของรถบรรทุกสิบล้อ วิทยานิพนธ์
2555 การสร้างโปรแกรมประยุกต์เพื่อการตรวจสอบงานก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม สำหรับไอโฟน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2546 การสังเคราะห์ข้อมูลน้ำท่ารายวันโดยใช้คุณสมบัติรีเซสชันของไฮโดรกราฟ วิทยานิพนธ์
2546 การสังเคราะห์ข้อมูลน้ำฝนรายวันแบบสโตแคสติค โดยใช้ลูกโซ่มาร์คอฟชนิดสองสถานะและฟังก์ชันการแจกแจงแบบต่อเนื่อง วิทยานิพนธ์
2544 การสังเคราะห์ข้อมูลอัตราการไหลเป็นรายปีและรายเดือนของแม่น้ำในภาคเหนือของประเทศไทย วิทยานิพนธ์
2544 การสั่นสะเทือนแบบอิสระและการกระจายแรงเฉือนจากแผ่นดินไหวของอาคารระบบพื้นไร้คานในเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2544 การสั่นอิสระของทรงกระบอกกลมยาวอนันต์ประกอบด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติตามขวางเหมือนกันทุกทาง กระกบกันเป็นชั้น วิทยานิพนธ์
2552 การสำรวจสมรรถภาพอาคารต้านทานแผ่นดินไหวขั้นต้นโดยวิธีสังเกตด้วยตาอย่างรวดเร็ว โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การสำรวจหาศักยภาพของคลองผันน้ำฝายดอนปินลำน้ำแม่ออน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การสำรวจและปรับปรุงศักยภาพการระบายน้ำของคลองแม่ข่าตอนบน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การสำรวจและปรับปรุงศักยภาพการระบายน้ำของลำเหมืองแม่สา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับคลองแม่ข่า โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การสำรวจและออกแบบ เพื่อแก้ไขปัญหาการกีดขวางทางน้ำ ลำน้ำห้วยกาแลของพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านเชิงดอย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การสำรวจและออกแบบ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำ ลำห้วยแม่ท่าช้าง ของพื้นที่หมู่ 4บ้านช่างคำหลวงและหมู่ 5 บ้านช่างคำน้อย ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การสำรวจและออกแบบ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำของพื้นที่ ลำห้วยชะเยือง หมู่ที่ 10 บ้านพระเจ้านั่งโก๋น ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การสำรวจและออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาการกีดขวางทางน้ำของลำห้วยแม่วากและสาขา หมู่บ้านป่าตันและหมู่บ้านวาก ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2551 การหาคุณสมบัติเชิงพลศาสตร์ของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในเชียงใหม่โดยวิธีแอมเบียนท์ไวเบรชั่น วิทยานิพนธ์
2549 การหาค่าพารามิเตอร์ของสมการการสูญเสียดินสากลดัดแปลงสำหรับลุ่มน้ำขนาดเล็กทางภาคเหนือ วิทยานิพนธ์
2544 การหาปริมาณที่เหมาะสมของเถ้าลอยสำหรับอิฐดินซีเมนต์ วิทยานิพนธ์
2553 การออกแบบระบบระบายน้ำฝนของสนามบินนานาชาติเชียงใหม่เพื่อรองรับน้ำจากพื้นที่ภายนอก โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2545 การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตกำลังสูงผสมเถ้าลอยแม่เมาะแบบคัดและไม่คัดแยกขนาดโดยปรับปรุงตามมาตรฐานเอซีไอ วิทยานิพนธ์
2553 การออกแบบเบื้องต้น และการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของเมืองแม่ฮ่องสอน โครงการวิจัย