Civil Engineering CMU

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถกดที่หัวตารางเพื่อให้โปรแกรมจัดเรียงตามลำดับที่ต้องการ หรือหากต้องการรายชื่องานวิจัยที่ต้องการ กดเลือก "ประเภท" และ "สาขา" ที่ต้องการได้ นอกจากนี้สามารถค้นหาตามคำสำคัญ

หากต้องการเอกสาร บทคัดย่อหรือวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม สามารถติดต่อได้ที่ภาควิชา หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี งานวิจัยsort icon ประเภทงานวิจัย
2554 การทดสอบชิ้นส่วนคาน-เสาต้านทานโมเมนต์ดัด ที่มีพฤติกรรมคานแข็งเสาอ่อนและการเสริมกำลังด้วยการเสริมเหล็กสี่เหลี่ยมกลวง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การทดสอบจุดต่อคาน-เสาคอนกรีตสำเร็จรูปรับแรงสลับทิศ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2545 การทดสอบความเข้ากันของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่หนึ่ง ที่ผลิตในประเทศไทยกับสารลดน้ำอย่างแรง วิทยานิพนธ์
2553 การทดสอบการเสื่อมสภาพเนื่องจากกรดซัลฟิวริกของโครงสร้างก่ออิฐถือปูน ที่ใช้ในโบราณสถานด้วยวิธีเร่ง (ระยะยาว) โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2537 การทดสอบกรวยตกเพื่อหาพิกัดเหลวและพิกัดปั้นได้ วิทยานิพนธ์
2554 การตัดสินใจเลือกเปลี่ยนเครื่องจักรในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตของโรงโม่หินโดยการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น การค้นคว้าแบบอิสระ
2545 การตอบสนองต่อแผ่นดินไหวของโครงอาคารหลายชั้นที่มีคานถ่ายน้ำหนักที่ชั้นแรก วิทยานิพนธ์
2538 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรเก็บกัก กับอัตราการไหลเข้าและไหลออกในช่วงของลำน้ำ เนื่องจากการเคลื่อนตัวของน้ำหลาก วิทยานิพนธ์
2554 การตรวจสอบความปลอดภัยของจุดตัดทางรถไฟที่ควบคุมด้วยป้ายจราจร โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2550 การจำลองเชิงพื้นที่ของระดับการสั่นไหวของอาคารในเมืองเชียงใหม่ในสถานการณ์แผ่นดินไหว การค้นคว้าแบบอิสระ
2544 การจำลองสภาพน้ำใต้ดินในเขตเมืองเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2545 การจำลองปฏิสัมพันธ์ระหว่างการคมนาคมขนส่ง และการใช้ที่ดินในเมืองเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2552 การจัดหมวดหมู่ข้อกฎหมายก่อสร้างในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ การค้นคว้าแบบอิสระ
2535 การจัดสรรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดของโครงการชลประทานแม่งัด วิทยานิพนธ์
2555 การจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติดินถล่ม ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 การจัดการจราจรพิจารณาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกรณีพื้นที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 การจัดการความบกพร่องของงานก่อสร้าง ในโครงการบ้านจัดสรร การค้นคว้าแบบอิสระ
2547 การคาดคะเนระดับเสียงเนื่องจากการจราจรในเขตเมืองเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2544 การคาดคะเนความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็มตอกในชั้นดินเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2549 การคาดคะเนการทรุดตัวของคันทางบนดินเหนียวอ่อนกรุงเทพที่ปรับเสถียรภาพด้วยเสาดินซีเมนต์ วิทยานิพนธ์
2550 การคาดการณ์ปริมาณน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำ และพื้นที่น้ำท่วมบริเวณตัวเมืองลำปาง ที่เกิดจากการตัดสินใจระบายน้ำจากเขื่อนกิ่วลม วิทยานิพนธ์
2552 การควบคุมค่าใช้จ่ายของผู้รับเหมาก่อสร้างงานอาคารในจังหวัดเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2546 การกำหนดพื้นที่เป้าหมายการส่งน้ำและแผนการปลูกพืชในฤดูแล้ง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ของโครงการชลประทานแม่กวงอุดมธารา วิทยานิพนธ์
2552 กรอบการประเมินความเสี่ยงสำหรับช่วงก่อนการก่อสร้างของโครงการชลประทานขนาดกลาง การค้นคว้าแบบอิสระ
2542 กรณีศึกษาความแม่นยำของการคาดคะเนระยะทรุดตัวสำหรับฐานรากเสาเข็มในเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2555 กรณีศึกษาการวิเคราะห์การต้านทานแรงแผ่นดินไหวของอาคารโครงสร้างแบบผสม ตามกฎกระทรวงฯ เรื่อง การกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 กรณีศึกษา การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยงาน การทำรายละเอียดการก่อสร้างอาคาร โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์