Civil Engineering CMU

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถกดที่หัวตารางเพื่อให้โปรแกรมจัดเรียงตามลำดับที่ต้องการ หรือหากต้องการรายชื่องานวิจัยที่ต้องการ กดเลือก "ประเภท" และ "สาขา" ที่ต้องการได้ นอกจากนี้สามารถค้นหาตามคำสำคัญ

หากต้องการเอกสาร บทคัดย่อหรือวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม สามารถติดต่อได้ที่ภาควิชา หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี งานวิจัย ประเภทงานวิจัยsort icon
2546 การปรับปรุงคุณภาพดินด้วยเสาดินซีเมนต์ สำหรับดินเหนียวและทรายปนดินเหนียว วิทยานิพนธ์
2536 การประยุกต์ไมโครคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และออกแบบพื้นไร้คานอัดแรงภายหลังแบบอัดแรงบางส่วนและอัดแรงเต็มกำลัง วิทยานิพนธ์
2536 การประยุกต์แบบจำลองโลจิตในขั้นตอนการเลือกยานพาหนะเดินทาง สำหรับเขตเมืองเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2535 การประยุกต์แบบจำลองแบบพื้นฐานในการศึกษาอุปสงค์ของการเดินทางในเมืองเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2534 การประยุกต์แบบจำลองดิสแอกกรีเกทในการศึกษาการเลือกเดินทางระหว่างรถโดยสารขนาดเล็กกับรถโดยสารประจำทางในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2545 การประเมินผลการออกแบบเส้นทางโดยใช้โมดูลัสทางเรขาคณิต วิทยานิพนธ์
2546 การประเมินทางเลือกโครงข่ายรถสองแถวในเมืองเชียงใหม่โดยวิธีวิเคราะห์แบบหลายหลักเกณฑ์ วิทยานิพนธ์
2549 การทำนายระดับน้ำท่วมของแม่น้ำปิงจากสถานี P.67 ถึงสะพานนวรัฐในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบจำลองอุทกพลศาสตร์ วิทยานิพนธ์
2548 การทำนายปริมาณน้ำรายวันไหลเข้าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำปิงตอนบนโดยใช้โครงข่ายใยประสาทเทียม วิทยานิพนธ์
2547 การทรุดตัวเนื่องจากการอัดตัวระบายน้ำของดินภายใต้น้ำหนักบรรทุกเวียนซ้ำตามทฤษฏี กิบสัน อิงแลนด์และฮัสเซ วิทยานิพนธ์
2548 การทรุดตัวเนื่องจากการอัดตัวระบายน้ำของดินภายใต้น้ำหนักบรรทุกเพิ่มทีละน้อยตามทฤษฎีของ เมสรี และ ร็อคฮ์ซาร์ วิทยานิพนธ์
2551 การทรุดตัวเนื่องจากการอัดตัวระบายน้ำของดินภายใต้น้ำหนักบรรทุกเพิ่มทีละขั้น ตามทฤษฎีของ เมสรี และ ร็อคฮ์ซาร์ วิทยานิพนธ์
2540 การทรุดตัวของเสาเข็มเดี่ยวในดินเรียงตัวเป็นสองชั้นโดยใช้คำแก้ปัญหาตามทฤษฎียืดหยุ่นของดินที่เรียงตัวเป็นชั้น วิทยานิพนธ์
2545 การทดสอบความเข้ากันของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่หนึ่ง ที่ผลิตในประเทศไทยกับสารลดน้ำอย่างแรง วิทยานิพนธ์
2537 การทดสอบกรวยตกเพื่อหาพิกัดเหลวและพิกัดปั้นได้ วิทยานิพนธ์
2548 การเตือนภัยน้ำท่วมของลำน้ำยมในอำเภอเมืองแพร่ โดยใช้แบบจำลองอุทกพลศาสตร์ วิทยานิพนธ์
2545 การตอบสนองต่อแผ่นดินไหวของโครงอาคารหลายชั้นที่มีคานถ่ายน้ำหนักที่ชั้นแรก วิทยานิพนธ์
2538 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรเก็บกัก กับอัตราการไหลเข้าและไหลออกในช่วงของลำน้ำ เนื่องจากการเคลื่อนตัวของน้ำหลาก วิทยานิพนธ์
2543 การใช้ขี้เถ้าลอยแม่เมาะในการผลิตคอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก วิทยานิพนธ์
2545 การจำลองปฏิสัมพันธ์ระหว่างการคมนาคมขนส่ง และการใช้ที่ดินในเมืองเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2535 การจัดสรรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดของโครงการชลประทานแม่งัด วิทยานิพนธ์
2547 การคาดคะเนระดับเสียงเนื่องจากการจราจรในเขตเมืองเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2544 การคาดคะเนความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็มตอกในชั้นดินเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2549 การคาดคะเนการทรุดตัวของคันทางบนดินเหนียวอ่อนกรุงเทพที่ปรับเสถียรภาพด้วยเสาดินซีเมนต์ วิทยานิพนธ์
2550 การคาดการณ์ปริมาณน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำ และพื้นที่น้ำท่วมบริเวณตัวเมืองลำปาง ที่เกิดจากการตัดสินใจระบายน้ำจากเขื่อนกิ่วลม วิทยานิพนธ์
2546 การกำหนดพื้นที่เป้าหมายการส่งน้ำและแผนการปลูกพืชในฤดูแล้ง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ของโครงการชลประทานแม่กวงอุดมธารา วิทยานิพนธ์
2544 การสั่นอิสระของทรงกระบอกกลมยาวอนันต์ประกอบด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติตามขวางเหมือนกันทุกทาง กระกบกันเป็นชั้น วิทยานิพนธ์
2542 กรณีศึกษาความแม่นยำของการคาดคะเนระยะทรุดตัวสำหรับฐานรากเสาเข็มในเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2547 วิธีวิเคราะห์เสถียรภาพที่เหมาะสมสำหรับลาดดินในเขตภาคเหนือของประเทศไทย วิทยานิพนธ์
2544 การสังเคราะห์ข้อมูลอัตราการไหลเป็นรายปีและรายเดือนของแม่น้ำในภาคเหนือของประเทศไทย วิทยานิพนธ์