Civil Engineering CMU

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถกดที่หัวตารางเพื่อให้โปรแกรมจัดเรียงตามลำดับที่ต้องการ หรือหากต้องการรายชื่องานวิจัยที่ต้องการ กดเลือก "ประเภท" และ "สาขา" ที่ต้องการได้ นอกจากนี้สามารถค้นหาตามคำสำคัญ

หากต้องการเอกสาร บทคัดย่อหรือวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม สามารถติดต่อได้ที่ภาควิชา หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีsort icon งานวิจัย ประเภทงานวิจัย
2545 การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตกำลังสูงผสมเถ้าลอยแม่เมาะแบบคัดและไม่คัดแยกขนาดโดยปรับปรุงตามมาตรฐานเอซีไอ วิทยานิพนธ์
2545 การวิเคราะห์ตำแหน่งสถานีขนส่งสินค้าสาธารณะสำหรับเมืองเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2545 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์โครงข้อแข็งยืดหยุ่นที่มีความไม่เป็นเชิงเส้นทางเรขาคณิต วิทยานิพนธ์
2545 การประเมินผลการออกแบบเส้นทางโดยใช้โมดูลัสทางเรขาคณิต วิทยานิพนธ์
2545 การทดสอบความเข้ากันของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่หนึ่ง ที่ผลิตในประเทศไทยกับสารลดน้ำอย่างแรง วิทยานิพนธ์
2545 การตอบสนองต่อแผ่นดินไหวของโครงอาคารหลายชั้นที่มีคานถ่ายน้ำหนักที่ชั้นแรก วิทยานิพนธ์
2545 การจำลองปฏิสัมพันธ์ระหว่างการคมนาคมขนส่ง และการใช้ที่ดินในเมืองเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2545 แบบจำลองพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการเดินทาง สำหรับการวางแผนการขนส่งในเขตเมืองเวียงจันทน์ วิทยานิพนธ์
2544 การจำลองสภาพน้ำใต้ดินในเขตเมืองเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2544 พฤติกรรมการโก่งเดาะของเสาหน้าตัดบางรูปรางน้ำเสริมขอบภายใต้แรงอัด วิทยานิพนธ์
2544 ผลของปูนกรอกต่อพฤติกรรมของกำแพงคอนกรีตบล็อกรับน้ำหนักบรรทุกกระทำเป็นจุด วิทยานิพนธ์
2544 แบบจำลองพยากรณ์ปริมาณผู้โดยสารเครื่องบิน รถประจำทาง และรถไฟระหว่างเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร วิทยานิพนธ์
2544 แบบจำลองการเลือกยานพาหนะเดินทางสำหรับรถประจำทางและยานพาหนะอื่นในเขตเมืองเชียงใหม่โดยใช้ข้อมูลความพึงพอใจที่ระบุไว้ก่อน วิทยานิพนธ์
2544 คาน-เสาที่มีความโค้งเริ่มแรกรองรับโดยฐานรากยืดหยุ่น วิทยานิพนธ์
2544 ข้อเสนอปรับปรุงวิธีการออกแบบส่วนผสมเอซีไอสำหรับคอนกรีตผสมเถ้าลอยแม่เมาะ วิทยานิพนธ์
2544 ข้อเสนอปรับปรุงวิธีการออกแบบส่วนผสมของเอซีไอสำหรับคอนกรีตผสมเถ้าลอยแม่เมาะที่มีการยุบตัวเป็นศูนย์ วิทยานิพนธ์
2544 การหาปริมาณที่เหมาะสมของเถ้าลอยสำหรับอิฐดินซีเมนต์ วิทยานิพนธ์
2544 การสั่นสะเทือนแบบอิสระและการกระจายแรงเฉือนจากแผ่นดินไหวของอาคารระบบพื้นไร้คานในเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2544 การศึกษาเปรียบเทียบกำลังยึดเหนี่ยวของเหล็กเสริมในคอนกรีตกำลังปกติกับคอนกรีตผสมเถ้าลอยหลังถูกไฟเผา วิทยานิพนธ์
2544 การวิเคราะห์ผลของคานเอ็นต่อพฤติกรรมของกำแพงคอนกรีตบล็อก ภายใต้น้ำหนักบรรทุกสม่ำเสมอ โดยวิธีไฟไนท์อิลลิเมนต์ วิทยานิพนธ์
2544 การวิเคราะห์ความกว้างประสิทธิผลของแผ่นพื้นไร้คานท้องเรียบในโครงที่รับแรงทางด้านข้างโดยวิธีไฟไนต์อีลีเมนต์แบบไม่เชิงเส้น วิทยานิพนธ์
2544 การคาดคะเนความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็มตอกในชั้นดินเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2544 การสั่นอิสระของทรงกระบอกกลมยาวอนันต์ประกอบด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติตามขวางเหมือนกันทุกทาง กระกบกันเป็นชั้น วิทยานิพนธ์
2544 การสังเคราะห์ข้อมูลอัตราการไหลเป็นรายปีและรายเดือนของแม่น้ำในภาคเหนือของประเทศไทย วิทยานิพนธ์
2543 แรงเสียดทานผิวของเสาเข็มตอกในดินเหนียวแข็งเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2543 ความสามารถในการรับน้ำหนักของตงไม้ประกอบรูปตัวไอที่ผลิตจากไม้ยางพาราและไม้ไผ่อัด วิทยานิพนธ์
2543 ความสามารถในการประยุกต์ระบบควบคุมสัญญาณไฟด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับการควบคุมการจราจรในเมืองเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2543 การใช้ขี้เถ้าลอยแม่เมาะในการผลิตคอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก วิทยานิพนธ์
2542 แรงโก่งเดาะของเสาเข็มเดี่ยวฝังในดินเรียงตัวสองชั้นที่อยู่บนพื้นแข็ง วิทยานิพนธ์
2542 พฤติกรรมของไดอะแฟรมวอลล์โดยวิธีไฟไนท์อีลิเมนต์ วิทยานิพนธ์