Civil Engineering CMU

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถกดที่หัวตารางเพื่อให้โปรแกรมจัดเรียงตามลำดับที่ต้องการ หรือหากต้องการรายชื่องานวิจัยที่ต้องการ กดเลือก "ประเภท" และ "สาขา" ที่ต้องการได้ นอกจากนี้สามารถค้นหาตามคำสำคัญ

หากต้องการเอกสาร บทคัดย่อหรือวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม สามารถติดต่อได้ที่ภาควิชา หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี งานวิจัยsort icon ประเภทงานวิจัย
2536 การประยุกต์ไมโครคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และออกแบบพื้นไร้คานอัดแรงภายหลังแบบอัดแรงบางส่วนและอัดแรงเต็มกำลัง วิทยานิพนธ์
2554 การประยุกต์ใช้ใบหญ้าแฝกเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของอิฐดินดิบสำหรับก่อสร้างบ้านดิน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2560 การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคารในการวิเคราะห์อาคาร อ้างอิงตามมาตรฐานอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2560 การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคารในการวางแผนงานก่อสร้าง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2557 การประยุกต์ใช้วิศวกรรมคุณค่าและบิม เป็นแนวทางในการเลือกรูปแบบโดยวิเคราะห์อุณหภูมิในอาคารที่พักอาศัย การค้นคว้าแบบอิสระ
2553 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับการค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมในเมืองเก่าเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับการค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การประยุกต์ใช้ยิปซัมสังเคราะห์ชนิด เอฟจีดี ยิปซัมในงานปูนฉาบสำหรับการก่อสร้าง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2562 การประยุกต์ใช้ความเป็นจริงเสมือนร่วมกับแบบจำลองสารสนเทศอาคารในงานก่อสร้าง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2556 การประยุกต์ใช้ Building Information Modeling (BIM) ในการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2536 การประยุกต์แบบจำลองโลจิตในขั้นตอนการเลือกยานพาหนะเดินทาง สำหรับเขตเมืองเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2535 การประยุกต์แบบจำลองแบบพื้นฐานในการศึกษาอุปสงค์ของการเดินทางในเมืองเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2534 การประยุกต์แบบจำลองดิสแอกกรีเกทในการศึกษาการเลือกเดินทางระหว่างรถโดยสารขนาดเล็กกับรถโดยสารประจำทางในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2554 การประมาณการข้อมูลน้ำฝนในจังหวัดน่านโดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักเชิงพื้นที่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การประมาณ ความชื้นที่เหมาะสม และ ค่าความหนาแน่นแห้ง สำหรับการบดอัดดิน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การบริหารจัดการโครงการก่อสร้างด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การบริหารจัดการแรงจูงใจกลุ่มผู้ใช้แรงงานในงานก่อสร้าง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การบริหารจัดการแบบหล่อคอนกรีตในงานอาคาร โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การบริหารจัดการวัสดุหน้างาน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การบริหารจัดการวัสดุคงคลังในงานก่อสร้าง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การบริหารจัดการงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานก่อสร้างสำหรับผู้รับเหมา โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2562 การนำเสนอแผนงานและถอดปริมาณงานก่อสร้าง จากแบบจำลองสารสนเทศอาคาร : กรณีศึกษา การก่อสร้างอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 8,375 ตร.ม. โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2562 การนำเสนอแผนงาน และถอดปริมาณงานก่อสร้าง จากแบบจำลองสารสนเทศอาคาร : กรณีศึกษา การก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การทำแบบจำลองคลื่นน้ำ เพื่อการวัดทางพลวัตของโครงสร้าง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2549 การทำนายระดับน้ำท่วมของแม่น้ำปิงจากสถานี P.67 ถึงสะพานนวรัฐในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบจำลองอุทกพลศาสตร์ วิทยานิพนธ์
2548 การทำนายปริมาณน้ำรายวันไหลเข้าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำปิงตอนบนโดยใช้โครงข่ายใยประสาทเทียม วิทยานิพนธ์
2547 การทรุดตัวเนื่องจากการอัดตัวระบายน้ำของดินภายใต้น้ำหนักบรรทุกเวียนซ้ำตามทฤษฏี กิบสัน อิงแลนด์และฮัสเซ วิทยานิพนธ์
2548 การทรุดตัวเนื่องจากการอัดตัวระบายน้ำของดินภายใต้น้ำหนักบรรทุกเพิ่มทีละน้อยตามทฤษฎีของ เมสรี และ ร็อคฮ์ซาร์ วิทยานิพนธ์
2551 การทรุดตัวเนื่องจากการอัดตัวระบายน้ำของดินภายใต้น้ำหนักบรรทุกเพิ่มทีละขั้น ตามทฤษฎีของ เมสรี และ ร็อคฮ์ซาร์ วิทยานิพนธ์
2540 การทรุดตัวของเสาเข็มเดี่ยวในดินเรียงตัวเป็นสองชั้นโดยใช้คำแก้ปัญหาตามทฤษฎียืดหยุ่นของดินที่เรียงตัวเป็นชั้น วิทยานิพนธ์