Civil Engineering CMU

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถกดที่หัวตารางเพื่อให้โปรแกรมจัดเรียงตามลำดับที่ต้องการ หรือหากต้องการรายชื่องานวิจัยที่ต้องการ กดเลือก "ประเภท" และ "สาขา" ที่ต้องการได้ นอกจากนี้สามารถค้นหาตามคำสำคัญ

หากต้องการเอกสาร บทคัดย่อหรือวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม สามารถติดต่อได้ที่ภาควิชา หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีsort icon งานวิจัย ประเภทงานวิจัย
2556 การศึกษาคุณลักษณะคนเดินเท้าในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2556 การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อแรงงานก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2556 ผลกระทบของความสูงของฝายต่อสภาวะอุทกภัย โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2556 การศึกษาการใช้พื้นที่จอดรถแบบจอดนอกถนนในเขตเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2556 การผสานข้อมูลโครงการก่อสร้างร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อใช้ในการควบคุมและติดตามงานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ การค้นคว้าแบบอิสระ
2556 การประเมินรูปแบบบุคลิกภาพของบุคลากรในสถานที่ก่อสร้าง การค้นคว้าแบบอิสระ
2557 การประเมินกำลังต้านแผ่นดินไหวของอาคารที่พักอาศัยเตี้ยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สู่ข้อเสนอแนวทางการก่อสร้างอาคารเพื่อการต้านแรงแผ่นดินไหว โครงการวิจัย
2557 พฤติกรรมโครงสร้างคาน-เสา คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้เหล็กกำลังสูงและเหล็กระยะครากสูง โครงการวิจัย
2557 ตรวจสอบพฤติกรรมและติดตามตรวจจับการเคลื่อนตัวของพระปรางค์วัดอรุณวรารามราชวรมหาวิหาร โครงการวิจัย
2557 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำ การเตือนภัยน้ำท่วมและเฝ้าระวังสาธารณภัย แผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย (ส่วนแผ่นดินไหว) โครงการวิจัย
2557 การประยุกต์ใช้วิศวกรรมคุณค่าและบิม เป็นแนวทางในการเลือกรูปแบบโดยวิเคราะห์อุณหภูมิในอาคารที่พักอาศัย การค้นคว้าแบบอิสระ
2558 อุปสรรคของรูปแบบการจัดทำและส่งมอบโครงการระบบออกแบบ-ก่อสร้างในการเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทย วิทยานิพนธ์
2558 บทบาทหน้าที่ของวิศวกรโยธาหญิง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2559 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้าง และแนวทางลดผลกระทบขณะดำเนินการก่อสร้างโดยเมทริกซ์การประเมินความเสี่ยง การค้นคว้าแบบอิสระ
2559 การวางแผนงานก่อสร้าง 4 มิติ โดยการใช้วิธีการวางแผนงานแบบทำซ้ำ วิทยานิพนธ์
2559 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างในมหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว วิทยานิพนธ์
2559 นวัตกรรมสำหรับลดระยะเวลาในกระบวนการก่อสร้างแบบลีน-BIM วิทยานิพนธ์
2560 การเปรียบเทียบการถอดปริมาณงานก่อสร้างโดยประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร กรณีศึกษาอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ S1 โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2560 การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคารในการวางแผนงานก่อสร้าง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2560 การเปรียบเทียบการถอดปริมาณงานก่อสร้างโดยประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร กรณีศึกษาอาคารคอนโดมิเนียม คสล. 4 ชั้น โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2560 การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคารในการวิเคราะห์อาคาร อ้างอิงตามมาตรฐานอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2561 แนวทางการถอดแบบปริมาณงานก่อสร้างบนฐานแบบจำลองสารสนเทศอาคารตามหมวดหมู่ของมาสเตอร์ฟอร์แมต วิทยานิพนธ์
2562 การนำเสนอแผนงาน และถอดปริมาณงานก่อสร้าง จากแบบจำลองสารสนเทศอาคาร : กรณีศึกษา การก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2562 การนำเสนอแผนงานและถอดปริมาณงานก่อสร้าง จากแบบจำลองสารสนเทศอาคาร : กรณีศึกษา การก่อสร้างอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 8,375 ตร.ม. โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2562 การประเมินวัฏจักรชีวิตของอาคารผ่านแบบจำลองสารสนเทศอาคารสำหรับอาคารอยู่อาศัยรวม โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2562 การประยุกต์ใช้ความเป็นจริงเสมือนร่วมกับแบบจำลองสารสนเทศอาคารในงานก่อสร้าง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2562 แนวทางสำหรับระดับรายละเอียด (LOD) ของแบบจำลองสารสนเทศอาคารในช่วงเวลางานก่อสร้างที่ต่างกัน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์