Civil Engineering CMU

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถกดที่หัวตารางเพื่อให้โปรแกรมจัดเรียงตามลำดับที่ต้องการ หรือหากต้องการรายชื่องานวิจัยที่ต้องการ กดเลือก "ประเภท" และ "สาขา" ที่ต้องการได้ นอกจากนี้สามารถค้นหาตามคำสำคัญ

หากต้องการเอกสาร บทคัดย่อหรือวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม สามารถติดต่อได้ที่ภาควิชา หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีsort icon งานวิจัย ประเภทงานวิจัย
2555 การศึกษาสัดส่วนของสิ่งปกคลุมดินที่มีผลต่อการเกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อนภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 พฤติกรรมของคันดินถมเสริมแรงด้วยโครงตาข่ายเส้นใยปอที่ ก่อสร้างบนดินอ่อน โดยใช้วิธีไฟไนท์อิลิเมนต์ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การวิเคราะห์เจดีย์วัดพระธาตุดอยสุเทพภายใต้คลื่นแผ่นดินไหว โดยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การศึกษาการใช้พื้นที่จอดรถบริเวณขอบถนนสายหลักในคูเมืองเชียงใหม่ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 ผลกระทบของสิ่งปกคลุมดินต่ออุณหภูมิในอากาศบริเวณเทศบาล เมืองเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การศึกษาเปรียบเทียบวัสดุปรับสภาพดินและสารเคลือบผิวเพื่อปรับปรุง คุณสมบัติ ทางด้านความทนทานต่อการชะล้างด้วยน้ำและการดูดซึมน้ำให้กับผนังบ้านดิน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การศึกษาการใช้พื้นที่จอดรถบริเวณขอบถนนสายหลักในคูเมืองเชียงใหม่ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อผลิตภาพในส่วนของแรงงานสัมพันธ์ในงานก่อสร้าง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 ปัญหาและสาเหตุที่มีผลต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้าง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การเปรียบเทียบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การศึกษาแนวทางในการเพิ่มผลิตภาพงานก่อสร้าง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 กำลังรับแรงตามแนวแกนสลับทิศของเสาเหล็กกลวงกรอกคอนกรีตยาวปานกลาง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 คุณสมบัติด้านกำลังของดินบดอัดในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 ค่า ซี.บี.อาร์. ของดินบดอัดในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 คุณสมบัติด้านการซึมผ่านของน้ำในดิน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การสำรวจหาศักยภาพของคลองผันน้ำฝายดอนปินลำน้ำแม่ออน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 ศึกษาสภาพการใช้น้ำและการกีดขวางทางน้ำในลุ่มน้ำห้วยแก้ว โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การวิเคราะห์เสถียรภาพของเขื่อนขนาดเล็กโดยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การวิเคราะห์เสถียรภาพของเขื่อนขนาดเล็กโดยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การทำแบบจำลองคลื่นน้ำ เพื่อการวัดทางพลวัตของโครงสร้าง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 กรณีศึกษาการวิเคราะห์การต้านทานแรงแผ่นดินไหวของอาคารโครงสร้างแบบผสม ตามกฎกระทรวงฯ เรื่อง การกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การวิเคราะห์เสถียรภาพของเขื่อนดินขนาดใหญ่โดยวิธีไฟไนท์อีลิเมนต์ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การวิเคราะห์ความล่าช้าในงานก่อสร้าง โดยวิธีวิเคราะห์แผนงาน Time Impact Analysis โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การประเมินความพึงพอใจผู้ใช้เส้นทางจักรยานในเมืองเก่าเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การศึกษาเปรียบเทียบวัสดุปรับสภาพดิน เพื่อพัฒนาความทนทานต่อการรับแรงอัดและการรับแรงดัดของอิฐดินดิบ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การสำรวจและปรับปรุงศักยภาพการระบายน้ำของลำเหมืองแม่สา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับคลองแม่ข่า โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร โครงการวิจัย
2554 โครงการวิเคราะห์ สำรวจ และศึกษาแนวทางการบูรณะซ่อมแซมกู่เจ้านายฝ่ายเหนือ โครงการวิจัย
2554 โครงการศึกษาการทำเหมืองและพัฒนาแหล่งหินน้ำมันแอ่งแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม โครงการวิจัย
2554 การศึกษาและสาธิตการจัดการระบบรถร่วมสี่ล้อแดงของเมืองเชียงใหม่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โครงการวิจัย