Civil Engineering CMU

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถกดที่หัวตารางเพื่อให้โปรแกรมจัดเรียงตามลำดับที่ต้องการ หรือหากต้องการรายชื่องานวิจัยที่ต้องการ กดเลือก "ประเภท" และ "สาขา" ที่ต้องการได้ นอกจากนี้สามารถค้นหาตามคำสำคัญ

หากต้องการเอกสาร บทคัดย่อหรือวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม สามารถติดต่อได้ที่ภาควิชา หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี งานวิจัยsort icon ประเภทงานวิจัย
2554 การประเมินความสะดวกในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2556 การประเมินความอ่อนแอต่อแผ่นดินไหวของอาคารสถานพยาบาลในเขตเทศบาลเชียงใหม่ โครงการวิจัย
2546 การประเมินทางเลือกโครงข่ายรถสองแถวในเมืองเชียงใหม่โดยวิธีวิเคราะห์แบบหลายหลักเกณฑ์ วิทยานิพนธ์
2551 การประเมินปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความชำรุดทางรถไฟ กรณีศึกษาทางรถไฟสายเหนือระหว่างสถานีพรหมพิราม ถึง สถานีเชียงใหม่ การค้นคว้าแบบอิสระ
2545 การประเมินผลการออกแบบเส้นทางโดยใช้โมดูลัสทางเรขาคณิต วิทยานิพนธ์
2556 การประเมินรูปแบบบุคลิกภาพของบุคลากรในสถานที่ก่อสร้าง การค้นคว้าแบบอิสระ
2562 การประเมินวัฏจักรชีวิตของอาคารผ่านแบบจำลองสารสนเทศอาคารสำหรับอาคารอยู่อาศัยรวม โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การประเมินโครงการก่อสร้างทางหลวงโดยใช้ทฤษฎี CIPP MODEL พร้อมทั้งใช้ EIA ในการวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การประเมินโครงการก่อสร้างโดยใช้ทฤษฎี CIPP MODEL โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การปรับปรุงข้อมูลเชิงอรรถอธิบายภูมิสารสนเทศสำหรับวัดในเมืองเก่าเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2546 การปรับปรุงคุณภาพดินด้วยเสาดินซีเมนต์ สำหรับดินเหนียวและทรายปนดินเหนียว วิทยานิพนธ์
2553 การปรับปรุงคุณสมบัติดินจากการสลายตัวของหินดินดานแม่เมาะ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2549 การปรับวิธีการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตของเอซีไอสำหรับคอนกรีตกำลังสูงผสมเถ้าลอยและสารลดน้ำอย่างแรง วิทยานิพนธ์
2556 การผสานข้อมูลโครงการก่อสร้างร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อใช้ในการควบคุมและติดตามงานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ การค้นคว้าแบบอิสระ
2551 การพัฒนาฐานข้อมูลสภาพชั้นดินเชียงใหม่โดยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ วิทยานิพนธ์
2553 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของวัดในเมืองเก่าเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับการค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมในตัวเมืองเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2547 การพัฒนาแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่าแบบแทงค์สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยในเขตภาคเหนือ วิทยานิพนธ์
2553 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทย 1 โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2545 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์โครงข้อแข็งยืดหยุ่นที่มีความไม่เป็นเชิงเส้นทางเรขาคณิต วิทยานิพนธ์
2556 การย้ายตำแหน่งจุดหมุนแบบพลาสติกจากจุดต่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปต้านทานแผ่นดินไหว โครงการวิจัย
2546 การรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มเจาะขนาดเล็กในดินเหนียวแข็งเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2554 การวัดการตอบสนองทางพลวัตของระบบจำลองโครงสร้างแกนเดียวโดยเครื่องขับลม โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การวัดการตอบสนองทางพลวัตและการจำลองคลื่นแผ่นดินไหวสำหรับแบบจำลองโครงสร้างอาคารบนโต๊ะเขย่า โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การวางหมุดหลักฐานทางดิ่งในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2) โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2559 การวางแผนงานก่อสร้าง 4 มิติ โดยการใช้วิธีการวางแผนงานแบบทำซ้ำ วิทยานิพนธ์
2553 การวิเคราะห์การรับแรงตามแนวแกนของเสาหลักกลวงหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรางน้ำคู่ภายใต้แรงกระทำสลับทิศตามแนวแกน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2535 การวิเคราะห์การสั่นอิสระสำหรับโครงสร้างรูปแบบโครงข้อแข็งที่มีผนังรับแรงเฉือนโดยวิธีสไปลน์ไนท์ทริป วิทยานิพนธ์
2554 การวิเคราะห์การเคลื่อนตัวของแบบจำลองโครงสร้าง ภายใต้คลื่นจำลองแผ่นดินไหวโดยการวิเคราะห์ภาพถ่าย โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การวิเคราะห์การเสริมกำลังจุดต่อโครงสร้างคาน-เสาคอนกรีต รับแรงแผ่นดินไหว โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์