Civil Engineering CMU

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถกดที่หัวตารางเพื่อให้โปรแกรมจัดเรียงตามลำดับที่ต้องการ หรือหากต้องการรายชื่องานวิจัยที่ต้องการ กดเลือก "ประเภท" และ "สาขา" ที่ต้องการได้ นอกจากนี้สามารถค้นหาตามคำสำคัญ

หากต้องการเอกสาร บทคัดย่อหรือวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม สามารถติดต่อได้ที่ภาควิชา หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี งานวิจัยsort icon ประเภทงานวิจัย
2554 รูปแบบการเกิดสนิมเหล็กแบบมาโครเซลล์ในเหล็กเสริม ภายใต้ชิ้นส่วนที่มีการซ่อมแซมแบบปะและผลของการเติมสารยับยั้ง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2546 ระยะทรุดตัวของกลุ่มเข็มเสียดทานสองต้นในดินยืดหยุ่นเอกพันธุ์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกันทุกทางขนาดครึ่งห้วงอวกาศและเคลื่อนตัวในแนวราบไม่ได้ วิทยานิพนธ์
2552 ระบบภูมิสารสนเทศสำหรับการอนุรักษ์วัดเชิงประวัติศาสตร์ในตัวเมืองเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2550 ระบบช่วยการตัดสินใจสำหรับการจัดสรรงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวง วิทยานิพนธ์
2556 มาตรฐานสำหรับการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยชุดต้านทานแรงแผ่นดินไหว โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2545 พฤติกรรมไม่ระบายน้ำของดินเหนียวแข็งเชียงใหม่ภายใต้การทดสอบแรงอัดสามแกนจริง วิทยานิพนธ์
2545 พฤติกรรมไม่ระบายน้ำของดินเหนียวแข็งเชียงใหม่ภายใต้การทดสอบความเครียดระนาบ วิทยานิพนธ์
2557 พฤติกรรมโครงสร้างคาน-เสา คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้เหล็กกำลังสูงและเหล็กระยะครากสูง โครงการวิจัย
2555 พฤติกรรมสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่จักรยานยนต์ในเมืองเชียงใหม่ โดยทฤษฏีพฤติกรรมเปลี่ยนตามแผน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 พฤติกรรมสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่จักรยานยนต์ในเมืองเชียงใหม่ โดยทฤษฏีพฤติกรรมเปลี่ยนตามแผน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2546 พฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างดินกับคอมโพสิตจีโอเท็กซ์ไทล์ภายใต้สภาพการทดสอบดึงออก วิทยานิพนธ์
2548 พฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ของดินกับท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กใต้คันทาง วิทยานิพนธ์
2554 พฤติกรรมตัวรับแรงเฉือนของคานเหล็กผสมรูปตัวทีกับแผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบเรียบ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2548 พฤติกรรมด้านความแข็งแรงแบบไม่ระบายน้ำและแบบจำลองสำหรับดินเหนียวแข็งเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2553 พฤติกรรมขับขี่ฝ่าสัญญาณไฟจราจร และไม่สวมหมวกนิรภัยที่ทางแยกเมืองเชียงใหม่ภายใต้การรณรงค์ความปลอดภัยจราจร โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2542 พฤติกรรมของไดอะแฟรมวอลล์โดยวิธีไฟไนท์อีลิเมนต์ วิทยานิพนธ์
2552 พฤติกรรมของผนังไดอะแฟรมระหว่างการขุดดินลึก โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 พฤติกรรมของคันดินถมเสริมแรงด้วยโครงตาข่ายเส้นใยปอที่ ก่อสร้างบนดินอ่อน โดยใช้วิธีไฟไนท์อิลิเมนต์ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2538 พฤติกรรมของกำแพงที่ทำจากอิฐท้องถิ่นภายใต้น้ำหนักบรรทุกแนวดิ่งและแผ่กระจายสม่ำเสมอ วิทยานิพนธ์
2554 พฤติกรรมกำลังรับแรงเฉือนของดินจากการสลายตัวของหินดินดานแม่เมาะ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2545 พฤติกรรมการโก่งเดาะของเสาเหล็กจัตุรัสกลวงบรรจุคอนกรีต วิทยานิพนธ์
2544 พฤติกรรมการโก่งเดาะของเสาหน้าตัดบางรูปรางน้ำเสริมขอบภายใต้แรงอัด วิทยานิพนธ์
2547 พฤติกรรมการรับแรงอัดแกนเดียวของดินแกรนิตที่ปรับเสถียรภาพด้วยเถ้าลอยผสมซีเมนต์สำหรับเป็นวัสดุก่อสร้างทาง วิทยานิพนธ์
2547 พฤติกรรมการรับแรงด้านข้างของโครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มีกำแพงอิฐสามัญเติมช่องโดยการวิเคราะห์แบบไฟไนท์เอเลเมนต์ วิทยานิพนธ์
2554 พฤติกรรมการดัดของเสาคอนกรีตหล่อสำเร็จและเสาหล่อเป็นชิ้นเดียวรับแรงแบบวัฏจักร โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2551 ผลสนองตอบต่อมาตรการจัดการอุปสงค์การเดินทางโดยแบบจำลองมิกซ์โลจิต กรณีศึกษาค่าธรรมเนียมการเข้าพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2544 ผลของปูนกรอกต่อพฤติกรรมของกำแพงคอนกรีตบล็อกรับน้ำหนักบรรทุกกระทำเป็นจุด วิทยานิพนธ์
2542 ผลของคานเอ็น ต่อพฤติกรรมของกำแพงคอนกรีตบล็อกภายใต้น้ำหนักแผ่กระจายคงที่ วิทยานิพนธ์
2545 ผลของความเพี้ยนของเอวต่อการโก่งเดาะด้านข้างของคาน - เสาของหน้าตัดรูปไอแกนสมมาตรสองแกนภายใต้น้ำหนักบรรทุกกระทำเป็นจุด วิทยานิพนธ์
2548 ผลของความหนาของปูนก่อต่อกำลังรับน้ำหนักของผนังอิฐสามัญ วิทยานิพนธ์