Civil Engineering CMU

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถกดที่หัวตารางเพื่อให้โปรแกรมจัดเรียงตามลำดับที่ต้องการ หรือหากต้องการรายชื่องานวิจัยที่ต้องการ กดเลือก "ประเภท" และ "สาขา" ที่ต้องการได้ นอกจากนี้สามารถค้นหาตามคำสำคัญ

หากต้องการเอกสาร บทคัดย่อหรือวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม สามารถติดต่อได้ที่ภาควิชา หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีsort icon งานวิจัย ประเภทงานวิจัย
2554 สมบัติกำลังรับแรงอัดและการดูดซึมของคอนกรีตบดอัดที่มีเถ้าลอยและกากยิปซัมเป็นสารผสมเพิ่ม โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การศึกษาการทำงานของ BIM และทัศนคติของผู้ออกแบบและผู้ก่อสร้างที่มีต่อ BIM โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การประมาณการข้อมูลน้ำฝนในจังหวัดน่านโดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักเชิงพื้นที่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การศึกษาผลจากความผันผวนของราคาวัสดุ และ ความเสี่ยงเนื่องจากแรงงานที่มีผลต่อผู้รับเหมา โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การบริหารจัดการวัสดุคงคลังในงานก่อสร้าง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การออกแบบโครงสร้างทางวิ่งสนามบิน กรณีศึกษาเมืองเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้งานสัญญาณไฟทางข้ามในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตาข่ายเสริมแรงเส้นใยธรรมชาติและทรายบดอัดด้วยวิธีไฟไนท์อีลิเมนต์จากการจำลองการทดสอบในห้องปฏิบัติการ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 พฤติกรรมการดัดของเสาคอนกรีตหล่อสำเร็จและเสาหล่อเป็นชิ้นเดียวรับแรงแบบวัฏจักร โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การประเมินความสะดวกในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การศึกษาผลกระทบจากการสร้างประตูระบายน้ำต่อแม่น้ำปิง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การทดสอบชิ้นส่วนคาน-เสาต้านทานโมเมนต์ดัด ที่มีพฤติกรรมคานแข็งเสาอ่อนและการเสริมกำลังด้วยการเสริมเหล็กสี่เหลี่ยมกลวง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 ผลของการใช้เถ้าหินน้ำมันและกากหินน้ำมันจากแม่สอดเป็นสารผสมเพิ่มต่อกำลังอัดของมอร์ตาร์ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบเหล็กรูปพรรณส่วนของโครงสร้างคาน-เสา และคานเหล็กประกอบขนาดใหญ่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การปรับปรุงคุณสมบัติดินจากการสลายตัวของหินดินดานแม่เมาะ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การบริหารจัดการงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานก่อสร้างสำหรับผู้รับเหมา โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับการค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมในเมืองเก่าเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การศึกษาเบื้องต้นของการสร้างรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-เชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 พฤติกรรมขับขี่ฝ่าสัญญาณไฟจราจร และไม่สวมหมวกนิรภัยที่ทางแยกเมืองเชียงใหม่ภายใต้การรณรงค์ความปลอดภัยจราจร โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การออกแบบระบบระบายน้ำฝนของสนามบินนานาชาติเชียงใหม่เพื่อรองรับน้ำจากพื้นที่ภายนอก โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การวิเคราะห์ทัศนคติต่อการใช้รถโดยสารสี่ล้อแดงเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การเปรียบเทียบการก่อสร้างโดยวิธี Cast in Place วิธี Prefabrication และวิธีการก่อสร้างโดยทั่วไป โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การวิเคราะห์กำลังโก่งเดาะเสาเหล็กขึ้นรูปเย็นหน้าตัดไม่ปกติโดยวิธีไฟไนต์สตริป โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การวิเคราะห์ผลของกำลังครากเหล็กต่อกำลังโก่งเดาะของเสาเหล็กขึ้นรูปเย็นหน้าตัดไม่ปกติ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 เสถียรภาพรวมของกำแพงเสาเข็มแผ่นคอนกันอยู่ในดินเหนียวอัดตัวปกติภายใต้แรงแผ่นดินไหว โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพการฉาบปูนโดยการใช้แรงงานคนและการใช้เครื่องพ่นปูน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การวิเคราะห์โครงสร้างบ่อหมักน้ำเสียรูปวงรี โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับการค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของวัดในเมืองเก่าเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์