Civil Engineering CMU

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถกดที่หัวตารางเพื่อให้โปรแกรมจัดเรียงตามลำดับที่ต้องการ หรือหากต้องการรายชื่องานวิจัยที่ต้องการ กดเลือก "ประเภท" และ "สาขา" ที่ต้องการได้ นอกจากนี้สามารถค้นหาตามคำสำคัญ

หากต้องการเอกสาร บทคัดย่อหรือวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม สามารถติดต่อได้ที่ภาควิชา หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีsort icon งานวิจัย ประเภทงานวิจัย
2549 การคาดคะเนการทรุดตัวของคันทางบนดินเหนียวอ่อนกรุงเทพที่ปรับเสถียรภาพด้วยเสาดินซีเมนต์ วิทยานิพนธ์
2549 โครงการพัฒนาช่องทางการเชื่อมโยงการค้าชายแดนของกล่มจังหวัด : การวางและจัดทำผังพื้นที่เฉพาะชุมชนบ้านฮวก กิ่งอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โครงการวิจัย
2550 ระบบช่วยการตัดสินใจสำหรับการจัดสรรงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวง วิทยานิพนธ์
2550 แบบจำลองทางเลือกการเดินทางเข้าออกเมืองของชาวชนบทจังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมตัวแปรเชิงทัศนคติ วิทยานิพนธ์
2550 แบบจำลองการเกิดและการดึงดูดการเดินทางโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การใช้ประโยชน์ที่ดิน วิทยานิพนธ์
2550 การคาดการณ์ปริมาณน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำ และพื้นที่น้ำท่วมบริเวณตัวเมืองลำปาง ที่เกิดจากการตัดสินใจระบายน้ำจากเขื่อนกิ่วลม วิทยานิพนธ์
2550 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของผู้รับเหมาในจังหวัดเชียงใหม่ การค้นคว้าแบบอิสระ
2550 การจำลองเชิงพื้นที่ของระดับการสั่นไหวของอาคารในเมืองเชียงใหม่ในสถานการณ์แผ่นดินไหว การค้นคว้าแบบอิสระ
2550 ปัญหาการประยุกต์ใช้มาตรฐานไอเอสโอ 9000 ในองค์กรก่อสร้างขนาดกลาง กรณีศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ การค้นคว้าแบบอิสระ
2551 การวิเคราะห์ที่ตั้งโรงผสมแอสฟัลท์คอนกรีตโดยอาศัยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน การค้นคว้าแบบอิสระ
2551 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสามารถในการจัดการ ทางการเงินและระดับความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ ของผู้รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ การค้นคว้าแบบอิสระ
2551 ผลสนองตอบต่อมาตรการจัดการอุปสงค์การเดินทางโดยแบบจำลองมิกซ์โลจิต กรณีศึกษาค่าธรรมเนียมการเข้าพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2551 ผลของขนาดและปริมาณของทรายต่อการเกิดผลึกแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตและคุณสมบัติทางกลของคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ วิทยานิพนธ์
2551 ปฏิสัมพันธ์ของระยะทรุดตัวระหว่างเสาเข็มเสียดทานรับน้ำหนักบรรทุกไม่เท่ากันในตัวกลางยืดหยุ่น วิทยานิพนธ์
2551 คุณสมบัติทางกายภาพของอิฐที่ทำด้วยดินเหนียวผสมขี้เลื่อยโดยกระบวนการโคลนแข็ง วิทยานิพนธ์
2551 คุณสมบัติการรับแรงของดินซีเมนต์ผสมเถ้าลอยสำหรับงานปรับ ปรุงคุณสมบัติโดยวิธีผสมลึกในชั้นดินเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2551 การหาคุณสมบัติเชิงพลศาสตร์ของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในเชียงใหม่โดยวิธีแอมเบียนท์ไวเบรชั่น วิทยานิพนธ์
2551 การพัฒนาฐานข้อมูลสภาพชั้นดินเชียงใหม่โดยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ วิทยานิพนธ์
2551 การทรุดตัวเนื่องจากการอัดตัวระบายน้ำของดินภายใต้น้ำหนักบรรทุกเพิ่มทีละขั้น ตามทฤษฎีของ เมสรี และ ร็อคฮ์ซาร์ วิทยานิพนธ์
2551 การวิเคราะห์ความผันผวนของราคาและกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงด้านราคา กรณีศึกษาโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม การค้นคว้าแบบอิสระ
2551 การประเมินปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความชำรุดทางรถไฟ กรณีศึกษาทางรถไฟสายเหนือระหว่างสถานีพรหมพิราม ถึง สถานีเชียงใหม่ การค้นคว้าแบบอิสระ
2552 การเสริมแรงจูงใจของบุคลากรในบริษัทก่อสร้างขนาดเล็กกรณีศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ การค้นคว้าแบบอิสระ
2552 การวิเคราะห์ปัญหาการก่อสร้างเนื่องจากแบบก่อสร้างงานอาคารภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การค้นคว้าแบบอิสระ
2552 กรอบการประเมินความเสี่ยงสำหรับช่วงก่อนการก่อสร้างของโครงการชลประทานขนาดกลาง การค้นคว้าแบบอิสระ
2552 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความอยู่รอดของผู้รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย การค้นคว้าแบบอิสระ
2552 การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของวัสดุก่อสร้างแบบลีนโดยวิธีต้นทุนกิจกรรม การค้นคว้าแบบอิสระ
2552 การจัดการความบกพร่องของงานก่อสร้าง ในโครงการบ้านจัดสรร การค้นคว้าแบบอิสระ
2552 การจัดหมวดหมู่ข้อกฎหมายก่อสร้างในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ การค้นคว้าแบบอิสระ
2552 การวิเคราะห์เชิงสุ่มราคากลางของราคาก่อสร้างโดยอาศัยข้อมูลต้นทุนที่คาดการณ์ล่วงหน้า กรณีศึกษาโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม การค้นคว้าแบบอิสระ
2552 การอัดตัวระบายน้ำของชั้นดินที่เกิดความเครียดขนาดจำกัด ภายใต้น้ำหนักบรรทุกทีละขั้น วิทยานิพนธ์