Civil Engineering CMU

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถกดที่หัวตารางเพื่อให้โปรแกรมจัดเรียงตามลำดับที่ต้องการ หรือหากต้องการรายชื่องานวิจัยที่ต้องการ กดเลือก "ประเภท" และ "สาขา" ที่ต้องการได้ นอกจากนี้สามารถค้นหาตามคำสำคัญ

หากต้องการเอกสาร บทคัดย่อหรือวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม สามารถติดต่อได้ที่ภาควิชา หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี งานวิจัยsort icon ประเภทงานวิจัย
2543 การใช้ขี้เถ้าลอยแม่เมาะในการผลิตคอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก วิทยานิพนธ์
2552 การเสื่อมสภาพของอิฐดินซีเมนต์ ภายใต้การทดสอบแบบแห้งสลับเปียก โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 การเสริมแรงจูงใจของบุคลากรในบริษัทก่อสร้างขนาดเล็กกรณีศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ การค้นคว้าแบบอิสระ
2556 การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อแรงงานก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2546 การเปรียบเทียบโมดูลัสการคืนตัวและคุณสมบัติความล้า ของสโตนมัสติกแอสฟัลต์และแอสฟัลติกคอนกรีต วิทยานิพนธ์
2553 การเปรียบเทียบราคาโครงสร้างเสา คานและพื้น สำหรับอาคารสำนักงาน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การเปรียบเทียบผลิตภาพของงานระหว่างโครงการก่อสร้างของรัฐบาล กับโครงการก่อสร้างของเอกชน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อผลิตภาพในส่วนของแรงงานสัมพันธ์ในงานก่อสร้าง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพการฉาบปูนโดยการใช้แรงงานคนและการใช้เครื่องพ่นปูน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2546 การเปรียบเทียบการสังเคราะห์ข้อมูลน้ำท่ารายวันของลำน้ำสาขาในลุ่มน้ำน่านระหว่างแบบจำลองอัตตสัมพันธ์ และแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ วิทยานิพนธ์
2555 การเปรียบเทียบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2560 การเปรียบเทียบการถอดปริมาณงานก่อสร้างโดยประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร กรณีศึกษาอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ S1 โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2560 การเปรียบเทียบการถอดปริมาณงานก่อสร้างโดยประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร กรณีศึกษาอาคารคอนโดมิเนียม คสล. 4 ชั้น โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การเปรียบเทียบการก่อสร้างโดยวิธี Cast in Place วิธี Prefabrication และวิธีการก่อสร้างโดยทั่วไป โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2548 การเตือนภัยน้ำท่วมของลำน้ำยมในอำเภอเมืองแพร่ โดยใช้แบบจำลองอุทกพลศาสตร์ วิทยานิพนธ์
2549 การอัดตัวระบายน้ำคำนึงถึงความเครียดมากของชั้นดินภายใต้น้ำหนักบรรทุกเพิ่มทีละน้อย วิทยานิพนธ์
2552 การอัดตัวระบายน้ำของดินไม่เอกพันธุ์ที่มีสัมประสิทธิ์การอัดตัวได้เปลี่ยนแปลง ภายใต้น้ำหนักบรรทุกเพิ่มทีละน้อย โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2542 การอัดตัวระบายน้ำของดินไม่ยืดหยุ่นเรียงตัวสองชั้นรับน้ำหนักบรรทุกเวียนช้ำ วิทยานิพนธ์
2536 การอัดตัวระบายน้ำของดินเรียงตัวเป็นชั้น ๆ ภายใต้น้ำหนักบรรทุกเวียนซ้ำ วิทยานิพนธ์
2552 การอัดตัวระบายน้ำของดินเกือบอิ่มตัว ภายใต้น้ำหนักบรรทุกเปลี่ยนแปลงตามเวลา โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2546 การอัดตัวระบายน้ำของชั้นดินใต้ฐานแผ่วงกลมรับน้ำหนักบรรทุกเวียนซ้ำตามทฤษฎีของไบออท วิทยานิพนธ์
2541 การอัดตัวระบายน้ำของชั้นดินใต้ฐานแผ่วงกลมรับน้ำหนักบรรทุกเวียนซ้ำ วิทยานิพนธ์
2552 การอัดตัวระบายน้ำของชั้นดินที่เกิดความเครียดขนาดจำกัด ภายใต้น้ำหนักบรรทุกทีละขั้น วิทยานิพนธ์
2554 การออกแบบโครงสร้างทางวิ่งสนามบิน กรณีศึกษาเมืองเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2537 การออกแบบโครงสร้างชั้นทางหยุ่นตัวด้วยวิธีหลักการแห่งเหตุผลโดยใช้โปรแกรม DAMA วิทยานิพนธ์
2535 การออกแบบโครงข่ายเส้นทางรถประจำทาง กรณีศึกษาเขตเมืองเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2552 การออกแบบและตรวจสอบคุณสมบัติการรับแรงของฝาท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมตะเกียบไม้ไผ่เหลือใช้ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การออกแบบเบื้องต้น และการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของเมืองแม่ฮ่องสอน โครงการวิจัย
2545 การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตกำลังสูงผสมเถ้าลอยแม่เมาะแบบคัดและไม่คัดแยกขนาดโดยปรับปรุงตามมาตรฐานเอซีไอ วิทยานิพนธ์
2553 การออกแบบระบบระบายน้ำฝนของสนามบินนานาชาติเชียงใหม่เพื่อรองรับน้ำจากพื้นที่ภายนอก โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์