Civil Engineering CMU

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถกดที่หัวตารางเพื่อให้โปรแกรมจัดเรียงตามลำดับที่ต้องการ หรือหากต้องการรายชื่องานวิจัยที่ต้องการ กดเลือก "ประเภท" และ "สาขา" ที่ต้องการได้ นอกจากนี้สามารถค้นหาตามคำสำคัญ

หากต้องการเอกสาร บทคัดย่อหรือวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม สามารถติดต่อได้ที่ภาควิชา หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีsort icon งานวิจัย ประเภทงานวิจัย
2553 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การวิเคราะห์ความถี่ธรรมชาติ และการหาประสิทธิภาพการทำงานของโต๊ะจำลองแผ่นดินไหว ที่ช่วงความถี่ต่างๆ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบส่วนโครงสร้างรับแรงบิด โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 ปัญหาการเปลี่ยนแนวลำน้ำและน้ำเน่าเสียของคลองแม่ข่า โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 เสถียรภาพรวมของกำแพงเสาเข็มแผ่นคอนกันอยู่ในดินเหนียวเอกพันธุ์คุณสมบัติไม่เหมือนกันทุกทาง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 เสถียรภาพของลาดดินเหนียวเอกพันธุ์ คุณสมบัติไม่เหมือนกันทุกทาง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าอัตตาเบอร์กลิมิตกับคุณสมบัติการทรุดตัวของมวลดินเม็ดละเอียด โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทย 1 โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การศึกษาลักษณะการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 การเสริมแรงจูงใจของบุคลากรในบริษัทก่อสร้างขนาดเล็กกรณีศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ การค้นคว้าแบบอิสระ
2552 การวิเคราะห์ปัญหาการก่อสร้างเนื่องจากแบบก่อสร้างงานอาคารภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การค้นคว้าแบบอิสระ
2552 กรอบการประเมินความเสี่ยงสำหรับช่วงก่อนการก่อสร้างของโครงการชลประทานขนาดกลาง การค้นคว้าแบบอิสระ
2552 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความอยู่รอดของผู้รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย การค้นคว้าแบบอิสระ
2552 การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของวัสดุก่อสร้างแบบลีนโดยวิธีต้นทุนกิจกรรม การค้นคว้าแบบอิสระ
2552 การจัดการความบกพร่องของงานก่อสร้าง ในโครงการบ้านจัดสรร การค้นคว้าแบบอิสระ
2552 การจัดหมวดหมู่ข้อกฎหมายก่อสร้างในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ การค้นคว้าแบบอิสระ
2552 การวิเคราะห์เชิงสุ่มราคากลางของราคาก่อสร้างโดยอาศัยข้อมูลต้นทุนที่คาดการณ์ล่วงหน้า กรณีศึกษาโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม การค้นคว้าแบบอิสระ
2552 การอัดตัวระบายน้ำของชั้นดินที่เกิดความเครียดขนาดจำกัด ภายใต้น้ำหนักบรรทุกทีละขั้น วิทยานิพนธ์
2552 การอัดตัวระบายน้ำของดินเกือบอิ่มตัว ภายใต้น้ำหนักบรรทุกเปลี่ยนแปลงตามเวลา โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 การศึกษาการให้สิทธิพิเศษแก่รถประจำทางที่ทางแยกโดยใช้โปรแกรม AIMSUN กรณีศึกษาสี่แยกโชคชัย 4 ถนนลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบคานคอนกรีตอัดแรง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 การสำรวจสมรรถภาพอาคารต้านทานแผ่นดินไหวขั้นต้นโดยวิธีสังเกตด้วยตาอย่างรวดเร็ว โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 แนวทางการพัฒนารถสี่ล้อแดงเชียงใหม่สู่ระบบรถโดยสารสาธารณะที่มีมาตรฐาน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 การจัดการจราจรพิจารณาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกรณีพื้นที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 การควบคุมค่าใช้จ่ายของผู้รับเหมาก่อสร้างงานอาคารในจังหวัดเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 การอัดตัวระบายน้ำของดินไม่เอกพันธุ์ที่มีสัมประสิทธิ์การอัดตัวได้เปลี่ยนแปลง ภายใต้น้ำหนักบรรทุกเพิ่มทีละน้อย โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 การเสื่อมสภาพของอิฐดินซีเมนต์ ภายใต้การทดสอบแบบแห้งสลับเปียก โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 พฤติกรรมของผนังไดอะแฟรมระหว่างการขุดดินลึก โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 การศึกษาเรื่องขนาดของปล้องรับแรงเฉือนของพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปเสริมไม้ไผ่ทาบิทูเมน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์