Civil Engineering CMU

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถกดที่หัวตารางเพื่อให้โปรแกรมจัดเรียงตามลำดับที่ต้องการ หรือหากต้องการรายชื่องานวิจัยที่ต้องการ กดเลือก "ประเภท" และ "สาขา" ที่ต้องการได้ นอกจากนี้สามารถค้นหาตามคำสำคัญ

หากต้องการเอกสาร บทคัดย่อหรือวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม สามารถติดต่อได้ที่ภาควิชา หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี งานวิจัย ประเภทงานวิจัยsort icon
2552 การสำรวจสมรรถภาพอาคารต้านทานแผ่นดินไหวขั้นต้นโดยวิธีสังเกตด้วยตาอย่างรวดเร็ว โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 แนวทางการพัฒนารถสี่ล้อแดงเชียงใหม่สู่ระบบรถโดยสารสาธารณะที่มีมาตรฐาน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 การจัดการจราจรพิจารณาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกรณีพื้นที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 การควบคุมค่าใช้จ่ายของผู้รับเหมาก่อสร้างงานอาคารในจังหวัดเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับการค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมในเมืองเก่าเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การศึกษาเบื้องต้นของการสร้างรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-เชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 การอัดตัวระบายน้ำของดินไม่เอกพันธุ์ที่มีสัมประสิทธิ์การอัดตัวได้เปลี่ยนแปลง ภายใต้น้ำหนักบรรทุกเพิ่มทีละน้อย โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 การเสื่อมสภาพของอิฐดินซีเมนต์ ภายใต้การทดสอบแบบแห้งสลับเปียก โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 พฤติกรรมของผนังไดอะแฟรมระหว่างการขุดดินลึก โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 การศึกษาเรื่องขนาดของปล้องรับแรงเฉือนของพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปเสริมไม้ไผ่ทาบิทูเมน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 โครงงานการศึกษาและออกแบบระบบระบายน้ำของพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพที่ติดกับถนนสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 พฤติกรรมขับขี่ฝ่าสัญญาณไฟจราจร และไม่สวมหมวกนิรภัยที่ทางแยกเมืองเชียงใหม่ภายใต้การรณรงค์ความปลอดภัยจราจร โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การออกแบบระบบระบายน้ำฝนของสนามบินนานาชาติเชียงใหม่เพื่อรองรับน้ำจากพื้นที่ภายนอก โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การวิเคราะห์ทัศนคติต่อการใช้รถโดยสารสี่ล้อแดงเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การเปรียบเทียบการก่อสร้างโดยวิธี Cast in Place วิธี Prefabrication และวิธีการก่อสร้างโดยทั่วไป โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การวิเคราะห์กำลังโก่งเดาะเสาเหล็กขึ้นรูปเย็นหน้าตัดไม่ปกติโดยวิธีไฟไนต์สตริป โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การวิเคราะห์ผลของกำลังครากเหล็กต่อกำลังโก่งเดาะของเสาเหล็กขึ้นรูปเย็นหน้าตัดไม่ปกติ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 เสถียรภาพรวมของกำแพงเสาเข็มแผ่นคอนกันอยู่ในดินเหนียวอัดตัวปกติภายใต้แรงแผ่นดินไหว โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพการฉาบปูนโดยการใช้แรงงานคนและการใช้เครื่องพ่นปูน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การวิเคราะห์โครงสร้างบ่อหมักน้ำเสียรูปวงรี โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับการค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของวัดในเมืองเก่าเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 ข้อมูลการยกอาคารของผู้รับเหมารายย่อย โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 ความแข็งแรงของป้ายโฆษณาในจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้มาตรฐานกรมโยธาธิการ พ.ศ.2550 โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า ซี.บี.อาร์. กับคุณสมบัติทางกายภาพของชั้นดินเดิม โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การวิเคราะห์ภัยแล้งด้วยปริมาณฝน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การวิเคราะห์แนวโน้มของปริมาณน้ำท่าและปริมาณน้ำฝนสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำน่านตอนบน ด้วยวิธีแมน-เคนดอล โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 ค่าระดับพื้นผิวถนนที่แยกต่างๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 1 โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 ค่าระดับพื้นผิวถนนที่แยกต่างๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 2 โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การบริหารจัดการแรงจูงใจกลุ่มผู้ใช้แรงงานในงานก่อสร้าง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์