Civil Engineering CMU

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถกดที่หัวตารางเพื่อให้โปรแกรมจัดเรียงตามลำดับที่ต้องการ หรือหากต้องการรายชื่องานวิจัยที่ต้องการ กดเลือก "ประเภท" และ "สาขา" ที่ต้องการได้ นอกจากนี้สามารถค้นหาตามคำสำคัญ

หากต้องการเอกสาร บทคัดย่อหรือวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม สามารถติดต่อได้ที่ภาควิชา หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี งานวิจัย ประเภทงานวิจัยsort icon
2545 พฤติกรรมไม่ระบายน้ำของดินเหนียวแข็งเชียงใหม่ภายใต้การทดสอบความเครียดระนาบ วิทยานิพนธ์
2546 พฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างดินกับคอมโพสิตจีโอเท็กซ์ไทล์ภายใต้สภาพการทดสอบดึงออก วิทยานิพนธ์
2548 พฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ของดินกับท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กใต้คันทาง วิทยานิพนธ์
2548 พฤติกรรมด้านความแข็งแรงแบบไม่ระบายน้ำและแบบจำลองสำหรับดินเหนียวแข็งเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2542 พฤติกรรมของไดอะแฟรมวอลล์โดยวิธีไฟไนท์อีลิเมนต์ วิทยานิพนธ์
2538 พฤติกรรมของกำแพงที่ทำจากอิฐท้องถิ่นภายใต้น้ำหนักบรรทุกแนวดิ่งและแผ่กระจายสม่ำเสมอ วิทยานิพนธ์
2547 พฤติกรรมการรับแรงอัดแกนเดียวของดินแกรนิตที่ปรับเสถียรภาพด้วยเถ้าลอยผสมซีเมนต์สำหรับเป็นวัสดุก่อสร้างทาง วิทยานิพนธ์
2547 พฤติกรรมการรับแรงด้านข้างของโครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มีกำแพงอิฐสามัญเติมช่องโดยการวิเคราะห์แบบไฟไนท์เอเลเมนต์ วิทยานิพนธ์
2545 พฤติกรรมการโก่งเดาะของเสาเหล็กจัตุรัสกลวงบรรจุคอนกรีต วิทยานิพนธ์
2544 พฤติกรรมการโก่งเดาะของเสาหน้าตัดบางรูปรางน้ำเสริมขอบภายใต้แรงอัด วิทยานิพนธ์
2551 ผลสนองตอบต่อมาตรการจัดการอุปสงค์การเดินทางโดยแบบจำลองมิกซ์โลจิต กรณีศึกษาค่าธรรมเนียมการเข้าพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2544 ผลของปูนกรอกต่อพฤติกรรมของกำแพงคอนกรีตบล็อกรับน้ำหนักบรรทุกกระทำเป็นจุด วิทยานิพนธ์
2542 ผลของคานเอ็น ต่อพฤติกรรมของกำแพงคอนกรีตบล็อกภายใต้น้ำหนักแผ่กระจายคงที่ วิทยานิพนธ์
2548 ผลของความหนาของปูนก่อต่อกำลังรับน้ำหนักของผนังอิฐสามัญ วิทยานิพนธ์
2545 ผลของความเพี้ยนของเอวต่อการโก่งเดาะด้านข้างของคาน - เสาของหน้าตัดรูปไอแกนสมมาตรสองแกนภายใต้น้ำหนักบรรทุกกระทำเป็นจุด วิทยานิพนธ์
2551 ผลของขนาดและปริมาณของทรายต่อการเกิดผลึกแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตและคุณสมบัติทางกลของคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ วิทยานิพนธ์
2546 ผลของการยึดรั้งที่ขอบในระนาบ ต่อพฤติกรรมของกำแพงคอนกรีตบล็อก ภายใต้น้ำหนักบรรทุกแผ่สม่ำเสมอ วิทยานิพนธ์
2545 ผลของการจราจรต่อความเข้มข้นคาร์บอนมอนอกไซด์ในพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2551 ปฏิสัมพันธ์ของระยะทรุดตัวระหว่างเสาเข็มเสียดทานรับน้ำหนักบรรทุกไม่เท่ากันในตัวกลางยืดหยุ่น วิทยานิพนธ์
2545 แบบจำลองอุบัติเหตุสำหรับถนนสองช่องจราจร ในเขตนอกเมือง วิทยานิพนธ์
2547 แบบจำลองอุบัติเหตุบริเวณสามแยกบนทางหลวงสองช่องจราจรนอกเมือง วิทยานิพนธ์
2547 แบบจำลองสำหรับประมาณค่าการคายระเหยของหญ้าอ้างอิงและการคายระเหยจริงโดยเทียบจากข้อมูลที่วัดได้ในภาคสนาม วิทยานิพนธ์
2546 แบบจำลองเลือกการเดินทางสำหรับรถนักเรียน และยานพาหนะอื่นใน เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยใช้ข้อมูลความพึงพอใจที่ระบุไว้ก่อน วิทยานิพนธ์
2544 แบบจำลองพยากรณ์ปริมาณผู้โดยสารเครื่องบิน รถประจำทาง และรถไฟระหว่างเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร วิทยานิพนธ์
2546 แบบจำลองแบบกริดสำหรับคาดคะเนความเข้มข้นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์แบบเป็นพื้นที่จากการจราจรในเขตเมืองเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2545 แบบจำลองทางอุทกวิทยาสำหรับการจัดการลุ่มน้ำขนาดเล็กที่มีโครงชลประทาน วิทยานิพนธ์
2550 แบบจำลองทางเลือกการเดินทางเข้าออกเมืองของชาวชนบทจังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมตัวแปรเชิงทัศนคติ วิทยานิพนธ์
2547 แบบจำลองความยากในการข้ามบริเวณช่วงถนนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยศึกษาจากการรับรู้ของคนข้ามถนน วิทยานิพนธ์
2546 แบบจำลองความต้องการเดินทางของผู้ที่อยู่อาศัยในเขตเมือง ชานเมือง และชนบท ในเขตผังเมืองรวมเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2547 แบบจำลองการเลือกยานพาหนะแบบบอกซ์-คอกซ์โลจิต สำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างเมืองในประเทศไทย วิทยานิพนธ์