Civil Engineering CMU

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถกดที่หัวตารางเพื่อให้โปรแกรมจัดเรียงตามลำดับที่ต้องการ หรือหากต้องการรายชื่องานวิจัยที่ต้องการ กดเลือก "ประเภท" และ "สาขา" ที่ต้องการได้ นอกจากนี้สามารถค้นหาตามคำสำคัญ

หากต้องการเอกสาร บทคัดย่อหรือวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม สามารถติดต่อได้ที่ภาควิชา หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีsort icon งานวิจัย ประเภทงานวิจัย
2553 การเปรียบเทียบราคาโครงสร้างเสา คานและพื้น สำหรับอาคารสำนักงาน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การออกแบบเบื้องต้น และการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของเมืองแม่ฮ่องสอน โครงการวิจัย
2553 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การวิเคราะห์ความถี่ธรรมชาติ และการหาประสิทธิภาพการทำงานของโต๊ะจำลองแผ่นดินไหว ที่ช่วงความถี่ต่างๆ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบส่วนโครงสร้างรับแรงบิด โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 ปัญหาการเปลี่ยนแนวลำน้ำและน้ำเน่าเสียของคลองแม่ข่า โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 เสถียรภาพรวมของกำแพงเสาเข็มแผ่นคอนกันอยู่ในดินเหนียวเอกพันธุ์คุณสมบัติไม่เหมือนกันทุกทาง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 เสถียรภาพของลาดดินเหนียวเอกพันธุ์ คุณสมบัติไม่เหมือนกันทุกทาง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าอัตตาเบอร์กลิมิตกับคุณสมบัติการทรุดตัวของมวลดินเม็ดละเอียด โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทย 1 โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การศึกษาลักษณะการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร โครงการวิจัย
2554 โครงการวิเคราะห์ สำรวจ และศึกษาแนวทางการบูรณะซ่อมแซมกู่เจ้านายฝ่ายเหนือ โครงการวิจัย
2554 โครงการศึกษาการทำเหมืองและพัฒนาแหล่งหินน้ำมันแอ่งแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม โครงการวิจัย
2554 การศึกษาและสาธิตการจัดการระบบรถร่วมสี่ล้อแดงของเมืองเชียงใหม่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โครงการวิจัย
2554 การตัดสินใจเลือกเปลี่ยนเครื่องจักรในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตของโรงโม่หินโดยการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น การค้นคว้าแบบอิสระ
2554 การประเมินโครงการก่อสร้างโดยใช้ทฤษฎี CIPP MODEL โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การบริหารจัดการโครงการก่อสร้างด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 รูปแบบการเกิดสนิมเหล็กแบบมาโครเซลล์ในเหล็กเสริม ภายใต้ชิ้นส่วนที่มีการซ่อมแซมแบบปะและผลของการเติมสารยับยั้ง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 ผลของขนาดและปริมาณของผงหินปูนและแคลเซียมซัลโฟอลูมิเนตต่อการหดตัวของมอร์ต้าร์ปรับระดับ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การใช้เศษอิฐมวลเบาเพื่อเป็นมวลรวมหยาบในงานคอนกรีต โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การตรวจสอบความปลอดภัยของจุดตัดทางรถไฟที่ควบคุมด้วยป้ายจราจร โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การประยุกต์ใช้ใบหญ้าแฝกเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของอิฐดินดิบสำหรับก่อสร้างบ้านดิน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การวิเคราะห์ฝนทิ้งช่วงในพื้นที่จังหวัดน่าน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การสำรวจและออกแบบ เพื่อแก้ไขปัญหาการกีดขวางทางน้ำ ลำน้ำห้วยกาแลของพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านเชิงดอย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การวิเคราะห์ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการจราจรในเขตเมืองเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การสำรวจและออกแบบ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำ ลำห้วยแม่ท่าช้าง ของพื้นที่หมู่ 4บ้านช่างคำหลวงและหมู่ 5 บ้านช่างคำน้อย ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 กรณีศึกษา การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยงาน การทำรายละเอียดการก่อสร้างอาคาร โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 พฤติกรรมตัวรับแรงเฉือนของคานเหล็กผสมรูปตัวทีกับแผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบเรียบ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์