Civil Engineering CMU

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถกดที่หัวตารางเพื่อให้โปรแกรมจัดเรียงตามลำดับที่ต้องการ หรือหากต้องการรายชื่องานวิจัยที่ต้องการ กดเลือก "ประเภท" และ "สาขา" ที่ต้องการได้ นอกจากนี้สามารถค้นหาตามคำสำคัญ

หากต้องการเอกสาร บทคัดย่อหรือวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม สามารถติดต่อได้ที่ภาควิชา หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี งานวิจัยsort icon ประเภทงานวิจัย
2553 การศึกษาพฤติกรรมในการเดินทางของประชากรในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยแบบจำลองการเลือกยานพาหนะ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้งานสัญญาณไฟทางข้ามในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การศึกษาผลจากความผันผวนของราคาวัสดุ และ ความเสี่ยงเนื่องจากแรงงานที่มีผลต่อผู้รับเหมา โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การศึกษาผลของหินปูนชั้นระดับนคุณภาพทั่วไป ในมอร์ต้าร์ปรับระดับต่อการไหล โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การศึกษาผลกระทบจากการสร้างประตูระบายน้ำต่อแม่น้ำปิง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การศึกษาปริมาณจราจรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การศึกษาคุณสมบัติของมอร์ต้าร์ สำหรับงานซ่อมแซมแบบปะโดยใช้แมกนีเซียมฟอสเฟต โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2556 การศึกษาคุณลักษณะคนเดินเท้าในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 การศึกษาการให้สิทธิพิเศษแก่รถประจำทางที่ทางแยกโดยใช้โปรแกรม AIMSUN กรณีศึกษาสี่แยกโชคชัย 4 ถนนลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การศึกษาการใช้พื้นที่จอดรถในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2556 การศึกษาการใช้พื้นที่จอดรถแบบจอดนอกถนนในเขตเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การศึกษาการใช้พื้นที่จอดรถบริเวณขอบถนนสายหลักในคูเมืองเชียงใหม่ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การศึกษาการใช้พื้นที่จอดรถบริเวณขอบถนนสายหลักในคูเมืองเชียงใหม่ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การศึกษาการออกแบบพื้น บันได เขื่อนกันดิน และกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2540 การศึกษาการสั่นสะเทือนแบบอิสระของอาคารต่ำสาธารณะ วิทยานิพนธ์
2554 การศึกษาการนำวัสดุโฟมอีพีเอสมาใช้ในงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2556 การศึกษาการทำงานของซอฟต์แวร์ประมาณราคาค่าก่อสร้าง และข้อคิดเห็นของผู้ออกแบบและผู้ก่อสร้างที่มีต่อตัวซอฟต์แวร์ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การศึกษาการทำงานของ BIM และทัศนคติของผู้ออกแบบและผู้ก่อสร้างที่มีต่อ BIM โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การวิเคราะห์โครงสร้างบ่อหมักน้ำเสียรูปวงรี โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2537 การวิเคราะห์และออกแบบโครงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้แรงกระทำอันเนื่องมาจากน้ำหนัก โดยวิธีโครงข่าย วิทยานิพนธ์
2555 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสัญญาณไฟจราจรแบบประสานสัมพันธ์ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การวิเคราะห์และออกแบบทางแยกสัญญาณไฟจราจรกรณีศึกษาทางแยก บริเวณเทศบาลตำบลสุเทพ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การวิเคราะห์แรงแผ่นดินไหวในโครงสร้างอาคารเรียนสูงสี่ชั้น โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การวิเคราะห์แรงแผ่นดินไหวแบบเทียบเท่าและแบบแรงกระทำด้านข้างแยกรูปแบบที่ถูกปรับปรุงของอาคารวัสดุผสมภายใต้แรงกระทำแผ่นดินไหวระดับต่ำถึงสูง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การวิเคราะห์แนวโน้มของปริมาณน้ำท่าและปริมาณน้ำฝนสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำน่านตอนบน ด้วยวิธีแมน-เคนดอล โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การวิเคราะห์เสถียรภาพของเขื่อนดินขนาดใหญ่โดยวิธีไฟไนท์อีลิเมนต์ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2556 การวิเคราะห์เสถียรภาพของเขื่อนขนาดใหญ่ โดยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การวิเคราะห์เสถียรภาพของเขื่อนขนาดเล็กโดยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การวิเคราะห์เสถียรภาพของเขื่อนขนาดเล็กโดยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์