Civil Engineering CMU

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถกดที่หัวตารางเพื่อให้โปรแกรมจัดเรียงตามลำดับที่ต้องการ หรือหากต้องการรายชื่องานวิจัยที่ต้องการ กดเลือก "ประเภท" และ "สาขา" ที่ต้องการได้ นอกจากนี้สามารถค้นหาตามคำสำคัญ

หากต้องการเอกสาร บทคัดย่อหรือวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม สามารถติดต่อได้ที่ภาควิชา หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีsort icon งานวิจัย ประเภทงานวิจัย
2549 การทำนายระดับน้ำท่วมของแม่น้ำปิงจากสถานี P.67 ถึงสะพานนวรัฐในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบจำลองอุทกพลศาสตร์ วิทยานิพนธ์
2549 การคาดคะเนการทรุดตัวของคันทางบนดินเหนียวอ่อนกรุงเทพที่ปรับเสถียรภาพด้วยเสาดินซีเมนต์ วิทยานิพนธ์
2549 โครงการพัฒนาช่องทางการเชื่อมโยงการค้าชายแดนของกล่มจังหวัด : การวางและจัดทำผังพื้นที่เฉพาะชุมชนบ้านฮวก กิ่งอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โครงการวิจัย
2548 พฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ของดินกับท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กใต้คันทาง วิทยานิพนธ์
2548 พฤติกรรมด้านความแข็งแรงแบบไม่ระบายน้ำและแบบจำลองสำหรับดินเหนียวแข็งเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2548 ผลของความหนาของปูนก่อต่อกำลังรับน้ำหนักของผนังอิฐสามัญ วิทยานิพนธ์
2548 แบบจำลองการเลือกยานพาหนะของผู้เดินทางระหว่างเมืองโดยใช้ข้อมูลการเลือกรูปแบบการเดินทางของเมืองภูมิภาค วิทยานิพนธ์
2548 แบบจำลองการเลืกรูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะระหว่างเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครโดยรวมตัวแปรแฝง วิทยานิพนธ์
2548 แบบจำลองการจัดการจราจรเมืองเชียงใหม่โดยการใช้โปรแกรมแซทเทิลเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ วิทยานิพนธ์
2548 คุณสมบัติและความเป็นไปได้ของเถ้าลอยเหลวในการเป็นวัสดุถมกลับ วิทยานิพนธ์
2548 คุณสมบัติด้านธรณีเทคนิคของขยะถมในจังหวัดเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2548 คุณสมบัติเชิงกลของแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ใช้ยางผสมเอซี เกรด 60 -70 และยางแผ่นรมควัน วิทยานิพนธ์
2548 กำลังอัดประลัย การหดตัวแบบแห้ง และระยะเวลาการก่อตัวของซีเมนต์มอร์ต้าร์ที่ผสมเถ้าลอยกองทิ้งที่เหมืองแม่เมาะแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วน วิทยานิพนธ์
2548 การสนองตอบทางพลศาสตร์ของคานสะพานทางหลวงเนื่องจากน้ำหนักของรถบรรทุกสิบล้อ วิทยานิพนธ์
2548 การทำนายปริมาณน้ำรายวันไหลเข้าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำปิงตอนบนโดยใช้โครงข่ายใยประสาทเทียม วิทยานิพนธ์
2548 การทรุดตัวเนื่องจากการอัดตัวระบายน้ำของดินภายใต้น้ำหนักบรรทุกเพิ่มทีละน้อยตามทฤษฎีของ เมสรี และ ร็อคฮ์ซาร์ วิทยานิพนธ์
2548 การเตือนภัยน้ำท่วมของลำน้ำยมในอำเภอเมืองแพร่ โดยใช้แบบจำลองอุทกพลศาสตร์ วิทยานิพนธ์
2548 โครงการจัดทำแผนแม่บทด้านการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ โครงการวิจัย
2547 พฤติกรรมการรับแรงอัดแกนเดียวของดินแกรนิตที่ปรับเสถียรภาพด้วยเถ้าลอยผสมซีเมนต์สำหรับเป็นวัสดุก่อสร้างทาง วิทยานิพนธ์
2547 พฤติกรรมการรับแรงด้านข้างของโครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มีกำแพงอิฐสามัญเติมช่องโดยการวิเคราะห์แบบไฟไนท์เอเลเมนต์ วิทยานิพนธ์
2547 แบบจำลองอุบัติเหตุบริเวณสามแยกบนทางหลวงสองช่องจราจรนอกเมือง วิทยานิพนธ์
2547 แบบจำลองสำหรับประมาณค่าการคายระเหยของหญ้าอ้างอิงและการคายระเหยจริงโดยเทียบจากข้อมูลที่วัดได้ในภาคสนาม วิทยานิพนธ์
2547 แบบจำลองความยากในการข้ามบริเวณช่วงถนนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยศึกษาจากการรับรู้ของคนข้ามถนน วิทยานิพนธ์
2547 แบบจำลองการเลือกยานพาหนะแบบบอกซ์-คอกซ์โลจิต สำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างเมืองในประเทศไทย วิทยานิพนธ์
2547 คุณสมบัติเชิงกายภาพของอิฐสามัญที่ทำจากดินเหนียวผสมแกลบ วิทยานิพนธ์
2547 เกณฑ์การคัดเลือกจีโอเท็กซ์ไทล์เป็นชั้นกรองดินกระจายตัว ในงานเขื่อนดินขนาดเล็ก วิทยานิพนธ์
2547 การพัฒนาแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่าแบบแทงค์สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยในเขตภาคเหนือ วิทยานิพนธ์
2547 การทรุดตัวเนื่องจากการอัดตัวระบายน้ำของดินภายใต้น้ำหนักบรรทุกเวียนซ้ำตามทฤษฏี กิบสัน อิงแลนด์และฮัสเซ วิทยานิพนธ์
2547 การคาดคะเนระดับเสียงเนื่องจากการจราจรในเขตเมืองเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2547 วิธีวิเคราะห์เสถียรภาพที่เหมาะสมสำหรับลาดดินในเขตภาคเหนือของประเทศไทย วิทยานิพนธ์