Civil Engineering CMU

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถกดที่หัวตารางเพื่อให้โปรแกรมจัดเรียงตามลำดับที่ต้องการ หรือหากต้องการรายชื่องานวิจัยที่ต้องการ กดเลือก "ประเภท" และ "สาขา" ที่ต้องการได้ นอกจากนี้สามารถค้นหาตามคำสำคัญ

หากต้องการเอกสาร บทคัดย่อหรือวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม สามารถติดต่อได้ที่ภาควิชา หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี งานวิจัยsort icon ประเภทงานวิจัย
2552 การวิเคราะห์เชิงสุ่มราคากลางของราคาก่อสร้างโดยอาศัยข้อมูลต้นทุนที่คาดการณ์ล่วงหน้า กรณีศึกษาโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม การค้นคว้าแบบอิสระ
2555 การวิเคราะห์เจดีย์วัดพระธาตุดอยสุเทพภายใต้คลื่นแผ่นดินไหว โดยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของวัสดุก่อสร้างแบบลีนโดยวิธีต้นทุนกิจกรรม การค้นคว้าแบบอิสระ
2554 การวิเคราะห์สัดส่วนผู้เดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงระหว่างเชียงใหม่-กรุงเทพฯ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2537 การวิเคราะห์ระบบการขนส่งข้าวและกระเทียมจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังกรุงเทพฯ วิทยานิพนธ์
2554 การวิเคราะห์ระดับการให้บริการบนถนนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การวิเคราะห์ภาพถ่าย การหาการกระจัดของจุดและความเครียดบนผิวคานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การวิเคราะห์ภัยแล้งด้วยปริมาณฝน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การวิเคราะห์ฝนทิ้งช่วงในพื้นที่จังหวัดน่าน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2544 การวิเคราะห์ผลของคานเอ็นต่อพฤติกรรมของกำแพงคอนกรีตบล็อก ภายใต้น้ำหนักบรรทุกสม่ำเสมอ โดยวิธีไฟไนท์อิลลิเมนต์ วิทยานิพนธ์
2553 การวิเคราะห์ผลของกำลังครากเหล็กต่อกำลังโก่งเดาะของเสาเหล็กขึ้นรูปเย็นหน้าตัดไม่ปกติ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2552 การวิเคราะห์ปัญหาการก่อสร้างเนื่องจากแบบก่อสร้างงานอาคารภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การค้นคว้าแบบอิสระ
2554 การวิเคราะห์ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการจราจรในเขตเมืองเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2551 การวิเคราะห์ที่ตั้งโรงผสมแอสฟัลท์คอนกรีตโดยอาศัยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน การค้นคว้าแบบอิสระ
2536 การวิเคราะห์ทางสถิตศาสตร์สำหรับโครงสร้างแบบโครงข้อแข็งที่มีผนังรับแรงเฉือนโดยวิธีสไปลน์ไฟไนท์สทริป วิทยานิพนธ์
2553 การวิเคราะห์ทัศนคติต่อการใช้รถโดยสารสี่ล้อแดงเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2556 การวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่งสินค้าเกษตรมูลค่าสูง กรณีศึกษา : เส้นทาง เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2545 การวิเคราะห์ตำแหน่งสถานีขนส่งสินค้าสาธารณะสำหรับเมืองเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2553 การวิเคราะห์ดัชนีฤดูกาลของปริมาณน้ำในช่วงฤดูแล้งสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำน่านตอนบน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2559 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างในมหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว วิทยานิพนธ์
2553 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การวิเคราะห์ความล่าช้าในงานก่อสร้าง โดยวิธีวิเคราะห์แผนงาน Time Impact Analysis โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2551 การวิเคราะห์ความผันผวนของราคาและกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงด้านราคา กรณีศึกษาโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม การค้นคว้าแบบอิสระ
2553 การวิเคราะห์ความถี่ธรรมชาติ และการหาประสิทธิภาพการทำงานของโต๊ะจำลองแผ่นดินไหว ที่ช่วงความถี่ต่างๆ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2544 การวิเคราะห์ความกว้างประสิทธิผลของแผ่นพื้นไร้คานท้องเรียบในโครงที่รับแรงทางด้านข้างโดยวิธีไฟไนต์อีลีเมนต์แบบไม่เชิงเส้น วิทยานิพนธ์
2546 การวิเคราะห์กำแพงดินเสริมกำลังที่ใช้ดินที่มีแรงเชื่อมแน่นเป็นวัสดุถม โดยวิธีไฟไนท์อิลลิเมนต์ วิทยานิพนธ์
2553 การวิเคราะห์กำลังโก่งเดาะเสาเหล็กขึ้นรูปเย็นหน้าตัดไม่ปกติโดยวิธีไฟไนต์สตริป โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การวิเคราะห์การเสริมกำลังจุดต่อโครงสร้างคาน-เสาคอนกรีต รับแรงแผ่นดินไหว โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การวิเคราะห์การเคลื่อนตัวของแบบจำลองโครงสร้าง ภายใต้คลื่นจำลองแผ่นดินไหวโดยการวิเคราะห์ภาพถ่าย โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2535 การวิเคราะห์การสั่นอิสระสำหรับโครงสร้างรูปแบบโครงข้อแข็งที่มีผนังรับแรงเฉือนโดยวิธีสไปลน์ไนท์ทริป วิทยานิพนธ์