Civil Engineering CMU

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถกดที่หัวตารางเพื่อให้โปรแกรมจัดเรียงตามลำดับที่ต้องการ หรือหากต้องการรายชื่องานวิจัยที่ต้องการ กดเลือก "ประเภท" และ "สาขา" ที่ต้องการได้ นอกจากนี้สามารถค้นหาตามคำสำคัญ

หากต้องการเอกสาร บทคัดย่อหรือวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม สามารถติดต่อได้ที่ภาควิชา หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีsort icon งานวิจัย ประเภทงานวิจัย
2562 การนำเสนอแผนงาน และถอดปริมาณงานก่อสร้าง จากแบบจำลองสารสนเทศอาคาร : กรณีศึกษา การก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2562 การนำเสนอแผนงานและถอดปริมาณงานก่อสร้าง จากแบบจำลองสารสนเทศอาคาร : กรณีศึกษา การก่อสร้างอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 8,375 ตร.ม. โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2562 การประเมินวัฏจักรชีวิตของอาคารผ่านแบบจำลองสารสนเทศอาคารสำหรับอาคารอยู่อาศัยรวม โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2562 การประยุกต์ใช้ความเป็นจริงเสมือนร่วมกับแบบจำลองสารสนเทศอาคารในงานก่อสร้าง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2562 แนวทางสำหรับระดับรายละเอียด (LOD) ของแบบจำลองสารสนเทศอาคารในช่วงเวลางานก่อสร้างที่ต่างกัน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2560 การเปรียบเทียบการถอดปริมาณงานก่อสร้างโดยประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร กรณีศึกษาอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ S1 โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2560 การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคารในการวางแผนงานก่อสร้าง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2560 การเปรียบเทียบการถอดปริมาณงานก่อสร้างโดยประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร กรณีศึกษาอาคารคอนโดมิเนียม คสล. 4 ชั้น โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2560 การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคารในการวิเคราะห์อาคาร อ้างอิงตามมาตรฐานอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2558 บทบาทหน้าที่ของวิศวกรโยธาหญิง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2556 ข้อมูลที่พักอาศัยในเชียงใหม่เพื่อการประเมินความเสี่ยงต่อแผ่นดินไหว โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2556 การประยุกต์ใช้ Building Information Modeling (BIM) ในการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2556 มาตรฐานสำหรับการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยชุดต้านทานแรงแผ่นดินไหว โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2556 การวิเคราะห์เสถียรภาพของเขื่อนขนาดใหญ่ โดยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2556 การศึกษาการทำงานของซอฟต์แวร์ประมาณราคาค่าก่อสร้าง และข้อคิดเห็นของผู้ออกแบบและผู้ก่อสร้างที่มีต่อตัวซอฟต์แวร์ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2556 การวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่งสินค้าเกษตรมูลค่าสูง กรณีศึกษา : เส้นทาง เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2556 การศึกษาคุณลักษณะคนเดินเท้าในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2556 การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อแรงงานก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2556 ผลกระทบของความสูงของฝายต่อสภาวะอุทกภัย โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2556 การศึกษาการใช้พื้นที่จอดรถแบบจอดนอกถนนในเขตเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคูนเซลสแตบและค่าเอสพีทีสำหรับดินเหนียวแข็งเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคูนเซลสแตบและค่ากำลังสำหรับดินเหนียวแข็งเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การศึกษาการออกแบบพื้น บันได เขื่อนกันดิน และกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 พฤติกรรมสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่จักรยานยนต์ในเมืองเชียงใหม่ โดยทฤษฏีพฤติกรรมเปลี่ยนตามแผน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 พฤติกรรมสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่จักรยานยนต์ในเมืองเชียงใหม่ โดยทฤษฏีพฤติกรรมเปลี่ยนตามแผน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การประเมินความสะดวกของทางเท้า ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 กำลังอัดของดินซีเมนต์ผสมเถ้าลอยจากการทดสอบกำลังอัดแบบไม่มีแรงดันด้านข้าง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การสำรวจและปรับปรุงศักยภาพการระบายน้ำของคลองแม่ข่าตอนบน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 สื่อการสอนวิชาปฐพีกลศาสตร์ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 ทัศนคติต่อการพัฒนาหลังคาเขียวสำหรับการก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์