Civil Engineering CMU

แบบจำลองการเกิดการเดินทางและแบบจำลองรูปแบบการเดินทางสำหรับหมู่บ้านชนบท : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

Trip Generation and Model Split Model for Rural Villages: A Case Study of Chiang Mai Province
ชื่อผู้แต่ง: 
ถกนธ์ ข่ายสุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ. ลำดวน ศรีศักดา
ประเภทงานวิจัย: 
วิทยานิพนธ์
สาขา: 
วิศวกรรมขนส่ง
ปีการศึกษา: 
2537