Civil Engineering CMU

การวิเคราะห์และออกแบบโครงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้แรงกระทำอันเนื่องมาจากน้ำหนัก โดยวิธีโครงข่าย

Analysis and Design of Reinforced Concrete Building Frames under Gravity Loads Using a Grid Method
ชื่อผู้แต่ง: 
นิคม บัววังโป่ง
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. อนุสรณ์ อินทรังษี
ประเภทงานวิจัย: 
วิทยานิพนธ์
สาขา: 
วิศวกรรมโครงสร้าง
ปีการศึกษา: 
2537