Civil Engineering CMU

การศึกษาการสั่นสะเทือนแบบอิสระของอาคารต่ำสาธารณะ

A Study of Free Vibration of Low Rise Public Buildings
ชื่อผู้แต่ง: 
ยิ่งยง ลิคะสิริ
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ.ดร. อภิวัฒน์ โอฬารรัตนชัย
ประเภทงานวิจัย: 
วิทยานิพนธ์
สาขา: 
วิศวกรรมโครงสร้าง
ปีการศึกษา: 
2540