Civil Engineering CMU

ความสามารถในการประยุกต์ระบบควบคุมสัญญาณไฟด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับการควบคุมการจราจรในเมืองเชียงใหม่

Applicability of a Computerized Signal Control System for the Control of Traffic in Chiang Mai Urban Area
ชื่อผู้แต่ง: 
พฤษภ ศรีบุรี
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. บุญส่ง สัตโยภาส
ประเภทงานวิจัย: 
วิทยานิพนธ์
สาขา: 
วิศวกรรมขนส่ง
ปีการศึกษา: 
2543