Civil Engineering CMU

คาน-เสาที่มีความโค้งเริ่มแรกรองรับโดยฐานรากยืดหยุ่น

Beam-Columns with an Initial Curvature on an Elastic Foundation
ชื่อผู้แต่ง: 
ภักดี คบกลาง
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ.ดร. เกษม จันทรมังกร
ประเภทงานวิจัย: 
วิทยานิพนธ์
สาขา: 
วิศวกรรมโครงสร้าง
ปีการศึกษา: 
2544
คำสำคัญ: