Civil Engineering CMU

ข้อเสนอปรับปรุงวิธีการออกแบบส่วนผสมเอซีไอสำหรับคอนกรีตผสมเถ้าลอยแม่เมาะ

A Proposed Modified ACI Mix Design Method for Mae-Moh Fly As Concrete
ชื่อผู้แต่ง: 
พัลลภ มาศรักษา
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. เจษฎา เกษมเศรษฐ์
ประเภทงานวิจัย: 
วิทยานิพนธ์
สาขา: 
วิศวกรรมโครงสร้าง
ปีการศึกษา: 
2544