Civil Engineering CMU

ข้อเสนอปรับปรุงวิธีการออกแบบส่วนผสมของเอซีไอสำหรับคอนกรีตผสมเถ้าลอยแม่เมาะที่มีการยุบตัวเป็นศูนย์

A Proposed Modified ACI Mix Design Method for No-Slump Concrete with Mae-Moh Fly Ash
ชื่อผู้แต่ง: 
ปิติวัฒน์ วัฒนชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. เจษฎา เกษมเศรษฐ์
ประเภทงานวิจัย: 
วิทยานิพนธ์
สาขา: 
วิศวกรรมโครงสร้าง
ปีการศึกษา: 
2544