Civil Engineering CMU

การหาปริมาณที่เหมาะสมของเถ้าลอยสำหรับอิฐดินซีเมนต์

Determination of a Suitable Quantity of Fly Ash for Soil Cement Brick
ชื่อผู้แต่ง: 
ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. นิพนธ์ รัตนาวังเจริญ
ประเภทงานวิจัย: 
วิทยานิพนธ์
สาขา: 
วิศวกรรมโครงสร้าง
ปีการศึกษา: 
2544