Civil Engineering CMU

การสั่นสะเทือนแบบอิสระและการกระจายแรงเฉือนจากแผ่นดินไหวของอาคารระบบพื้นไร้คานในเชียงใหม่

Free Vibration and Seismic Shear Distribution of Flat Slab Buildings in Chiang Mai
ชื่อผู้แต่ง: 
สราวุธ ขัดทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ.ดร. อภิวัฒน์ โอฬารรัตนชัย
ประเภทงานวิจัย: 
วิทยานิพนธ์
สาขา: 
วิศวกรรมโครงสร้าง
ปีการศึกษา: 
2544