Civil Engineering CMU

การวิเคราะห์ผลของคานเอ็นต่อพฤติกรรมของกำแพงคอนกรีตบล็อก ภายใต้น้ำหนักบรรทุกสม่ำเสมอ โดยวิธีไฟไนท์อิลลิเมนต์

The Analysis of the Effect of Bond Beam on the Behavior of Masonry Walls Subjected to Uniform Load by the Finite Element Method
ชื่อผู้แต่ง: 
สนธยา ทองอรุณศรี
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. อนุสรณ์ อินทรังษี
ประเภทงานวิจัย: 
วิทยานิพนธ์
สาขา: 
วิศวกรรมโครงสร้าง
ปีการศึกษา: 
2544