Civil Engineering CMU

ผลของการจราจรต่อความเข้มข้นคาร์บอนมอนอกไซด์ในพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่

Effect of Traffic on Carbon Monoxide Concentration in Chiang Mai Urban Area
ชื่อผู้แต่ง: 
สุรชัย คำจิณะ
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. บุญส่ง สัตโยภาส
ประเภทงานวิจัย: 
วิทยานิพนธ์
สาขา: 
วิศวกรรมขนส่ง
ปีการศึกษา: 
2545