Civil Engineering CMU

แบบจำลองอุบัติเหตุสำหรับถนนสองช่องจราจร ในเขตนอกเมือง

Accident Models for Two-Lane Rural Highways
ชื่อผู้แต่ง: 
เสริมศักดิ์ พงษ์เมษา
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ. ลำดวน ศรีศักดา
ประเภทงานวิจัย: 
วิทยานิพนธ์
สาขา: 
วิศวกรรมขนส่ง
ปีการศึกษา: 
2545