Civil Engineering CMU

แบบจำลองการคัดเลือกรูปแบบทางแยกต่างระดับโดยกระบวนการวิเคราะห์เป็นลำดับชั้น

Model of Interchange Configuration Selection with Analytic Hierarchy Process
ชื่อผู้แต่ง: 
มาโนช ชาวสวน
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ.ดร. รังสรรค์ อุดมศรี
ประเภทงานวิจัย: 
วิทยานิพนธ์
สาขา: 
วิศวกรรมขนส่ง
ปีการศึกษา: 
2545